“Да Винчи дентал лабор-СМТЛ” ООД приключва дейностите по проект от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 схема BG051PO001- 5.1.03 “Шанс за всички ”

Целите, които изпълнителят на проекта реализира за срока на изпълнение на проекта, бяха свързани с р...

Leave a Reply