“Да Винчи дентал лабор-СМТЛ” ООД, спечели проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 схема BG051PO001- 5.1.03 “Шанс за всички”

Инвестиране в знание, развитие на човешкия капитал, засилване социалното включване на хора с увреждания чрез обучение по ключови компетенции и осигуряване на адаптирани работни места, постигане на конкурентоспособност.

Leave a Reply