„Свилоцел” ЕАД надхвърля очакваната печалба за първото полугодие, постигайки най-ниски променливи разходи от 2007 г. до момента

Реализирайки стремежа си за равномерно натоварване на производствените мощности, „Свилоцел” ЕАД отбеляза по-висока от очакваната печалба през първото полугодие на 2011 г. и постигна най-ниските променливи разходи за производство на един тон целулоза от реконструкцията в края на 2007 г. В следствие ритмичната работа на завода, реализираната печалба е в размер на 6 322 010 лв., което е с 1 239 867 лв. повече от прогнозите в началото на 2011 г. Обемът на произведената продукция за периода е 61 426 т. сулфатна избелена целулоза и 188 т. КМЦ, а реализираната на пазара целулоза е 64 815 т., като 62 507 т. са били за износ, а 2 307 т. за вътрешния пазар.

Leave a Reply