11-та Национална конференция по електронно управление на тема: „е-Управлението в България – с поглед в новото десетилетие”

EVENTS.dir.bg

Кога: 10-11 март 2010 г. (сряда-четвъртък)
Къде: София, хотел Шератон
Достъп: Такса участие
Организатор: ICT Media

Събитието: Конференцията има за цел да предостави платформа за представяне на успешните практики и проекти във всички нива на администрацията, както и за анонсиране на новите стратегии и планове за развитие на ефективно електронно управление в България и не на последно място, за дискусия между представителите на централната, местна и областна администрации, донорски и международни организации с фокус в административната реформа и е-управлението.

През 2010 г. събитието ще се постарае да постави специален акцент върху горещи теми, свързани с новата стратегия за административна реформа, сертифицирането и стандартизирането на информационните системи в администрацията на всички нива, споделените услуги, българското изпълнение на директива 2006/123/EC за услугите, комуникационните аспекти на е-управлението, е-правителство 2.0 и др.

Представители на централната, местна и областна администрация, на регионални организации от ранга на Мрежата на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS), консултанти и ИТ компании ще споделят и дискутират върху проблемите в сферата на е-Управлението и доказалите ефективността си решения.

Кои са лекторите? 

Представители на:

•Министерски съвет
•МТИТС
•Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"
•Оперативна програма "Административен капацитет", Министерство на финансите
•регионални неправителствени организации
•консултанти по европейски проекти
•областните администрации
•общините

РЕГИСТРАЦИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

10 март 2010

8:30 − 9:00 РЕГИСТРАЦИЯ

9:00 – 9:40 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

9:40 – 11:20
Сесия 1. Административната реформа и е-управлението в новото десетилетиеЕвропейски тенденции в развитие на е-управлението на централно, местно и регионално ниво
•Административната реформа в България – специфики, предизвикателства, стратегии. Може ли концепцията за е-управление да залегне в основата на реформата на публичния сектор?
• Предизвикателства пред е-управлението – взаимосвързаност между административните информационни системи, оперативна съвместимост, стандартизиране, сертифициране на е-административните услуги и обмена на информация

11:50 – 13:30
Сесия 2. Методологични и комуникационни аспекти на е-управлението в полза на прозрачната администрация

•Метрики на е-управлението – методологии и инструменти за оценка на ефективността
•Комуникационни аспекти на е-управлението – особености на свързаността и сигурността. Сигурност в е-управлението – управление на идентичностите, политики в защитата на личните данни

14:30 – 16:10
Сесия 3. Инструментите на е-управлението в полза на ефективните и действащи административни е-услуги

•e-Aдминистративни услуги – къде е балансът между онлайн и офлайн дейностите? Подобряване на организацията в административните структури – управление на опашки, равен отдалечен достъп
•Споделените услуги (Shared services) в административната дейност – ефективното сътрудничество между ИКТ бизнеса и институциите. Може ли е-правителството да се поучи от е-бизнеса?
•Системи за управление на документооборота. Електронен обмен на данни между институциите

16:40 – 18:20
Сесия 4. Европейските програми за административен капацитет – регионална и национална перспектива

•Мястото на ИТ в модернизирането на администрацията (дейности по приоритетните оси на ОПАК)
•Прозрачност на институционалната дейност и на административното обслужване чрез електронни административни регистри – какво бе постигнато, какви са следващите стъпки
•Директивата за услугите – българското изпълнение и европейските очаквания

11 март 2010 г.

9:00 – 11:00
Сесия 5. е-Администрацията през призмата на регионалното развитие

•Електронната област, електронна община – как добрите практики на е-управление отвъд централната власт развиват общата концепция за е-правителство
•Отключеният потенциал на е-подписа – какви сфери на сътрудничество откри и ще развие дигиталният живот на институциите, бизнеса и гражданите
Електронните разплащания на е-административни услуги

11:30 – 13:30
Сесия 6. е-Управление в зоната на е-демокрацията и уеб възможностите

•е-Демокрация в действие – електронно заседание и електронно гласуване в общинските съвети
•е-Правителството в уеб и мобилното пространство – портали, общински уеб инициативи, мобилни проекти за е-услуги. е-Управление 2.0 – къде е България в новата концепция за е-управление

Закриване на конференцията

ЗА КОНТАКТИ

Надя Караджова
мениджър "Събития"
ICT Media

телефон:  (02) 400 1121  (02) 400 1121 , 400111
факс: (02) 980 66 10
e-mail: nadia_karadjova@idg.bg

Информация за събитието: http://events.idg.bg/bg/83/

Оригинална публикация

Leave a Reply