Среща на Бизнес Лидерите на тема: „Стратегии в иновациите”

EVENTS.dir.bg

Кога: 22 февруари 2010 г. (понеделник), 9.00 часа
Къде: София,  хотел „Шератон"
Достъп: Само с покана. Само поканени представители на медиите
Организатор: Еймс Хюман Кепитал България и Македония в партньорство с Форума на българските бизнес лидери

Събитието: В съвременната бизнес среда иновациите вече не са пожелателна дейност, а по-скоро въпрос на оцеляване.

Иновациите започват с развиването на способността да „прозреш” онова, което другите не могат да „прозрат”.

На СРЕЩАТА НА БИЗНЕС ЛИДЕРИТЕ „СТРАТЕГИИ В ИНОВАЦИИТЕ”, специалният гост, г-жа Джил Хелман, признат експерт в областта на стратегиите и иновациите, ще предизвика Вашите разбирания и ще Ви подпомогне веднага да приложите стратегически ходове, които датират от древнокитайската мъдрост и все още са тайна за всички, освен за безспорните лидери във всяка индустрия.

На срещата на бизнес лидерите ще научите модели, които ще разкрият нови перспективи пред Вас и ще Ви помогнат да видите скрити до този момент бизнес възможности.

Тези „стратегически ходове” се базират на задълбочена методология и интегрират препоръки от над десетгодишно проучване върху начините, по които компаниите предизвикват нови непознати нива на бизнес резултати.

Събитието ще Ви даде възможност да:

ПРОЗРЕТЕ как иновациите се раждат, как стратегически да управлявате иновационния процес и как иновативно да управлявате процеса на изготвяне на бизнес стратегии

ИЗСЛЕДВАТЕ как стратегическите иновации съчетават анализ на основни бизнес тенденции, задълбочено изследване на течения в потребителските нагласи и иновативни подходи при изготвяне на управленски стратегиите, отговарящи на предизвикателствата на съвременната бизнес среда

ВНИКНЕТЕ в конкретни методи и инструменти за съчетаването на две напълно противоречиви нагласи: визионерското мислене и осъществяването на конкретни, практически, резултатни дейности по оперативното функциониране на бизнеса

ОТКРИЕТЕ повече печеливши бизнес ходове в играта на Вашия пазар чрез постоянно пре-дефиниране и пре-формулиране на Вашето конкурентно предимство

ПРЕОСМИСЛЕТЕ Вашето разбиране за успех и резултати в бизнеса

БЪДЕТЕ първите, които ще променят играта!

ЗАЯВЕТЕ ИНОВАТИВНАТА ПОСОКА НА ВАШИЯ БИЗНЕС, КАТО ЗАПАЗИТЕ СВОЕТО МЯСТО ДНЕС!

За повече информация за специален гост лектор – г-жа Джил Хелман, моля посетете интернет страницата на събитието:

http://aims-on-leadership.com/

Участието в Стрещата на бизнес лидерите „Стратегии в иновациите”е с предва рителна регистрация и такса за участие. За регистрационния формуляр, моля посетете интернет страницата на събитието:

http://aims-on-leadership.com/

Моля имайте предвид, че поради ограничения брой места за делегати в събитието, регистрации ще се приемат до запълване на свободните места.

За контакти:

BBLF и AIMS Human Capital:
tel: (+359) 2 439 6100, e-mail: office@aims.bg

Оригинална публикация

 

Национален семинар на тема: “Отчитане на касова и начислена основа на стопанските операции в бюджетните предприятия за 2009 г. Отчетност на начислена и касова основа на средствата от Европейските фондове. Годишно счетоводно приключване. Системи за финансово управление и контрол”

EVENTS.dir.bg

Кога: 22 февруари 2010 г. (понеделник), 9.15 часа
Къде: София, х-л “Плиска”
Достъп: Семинарът е безплатен
Организатор: Фирма “АПИС – Колев”, съвместно с лектори от Сметна палата на Република България

Събитието:

 

П р о г р а м а:

9.15 – 10.30 ч. – Отчетност на касова основа в бюджетните организации. Приходи. Разходи. Трансфери и операции с финансови активи
и пасиви. Счетоводна отчетност в бюджетните организации. Нови моменти в отчетността на касова и начислена
основа. Счетоводни записвания на по-съществени стопански операции в бюджетните предприятия. Допускани пропуски
и грешки при отчитане на стопанските операции.

10.30 – 11.00 ч. – Пауза

11.00 – 12.30 ч. – Средства на оперативни програми от Европейските фондове. Нормативни изисквания. Отчетност на начислена и
касова основа на получените и изразходвани средства от Европейските фондове. Годишно счетоводно приключване.
Лек тор: Мария Цветанова – старши одитор в Сметна палата

12.30 – 13.00 ч. – Пауза

13.00 – 14.45 ч. – СФУК – същност, цел и обхват. Понятие вътрешен контрол. Управленска отговорност. Елементи – контролна среда,
управление на риска, контролни дейности, информация и комуникация, мониторинг. Разглеждане на елементите: кон-
тролна среда, управление на риска, контролни дейности (включително предварителен контрол).

14.45 – 15.15 ч. – Пауза

15.15 – 17.00 ч. – Разглеждане на елементите: информация и комуникация и мониторинг. Годишно докладване на състоянието на СФУК.
Внедряване и изпълнение на системите в общините и в делегираните бюджети.

Лектор: Пепа Хаджиева – старши одитор в Сметна палата

За контакти:

1000 София, ул. “Ангел Кънчев” № 11, тел. / факс:  02/988 36 41  02/988 36 41 ;  02/988 51 13  02/988 51 13
www.apis-kolev.com office@apis-kolev.com, ЕИК 040999406

Допълнителна информация: microinvest.net/marketing/seminar_apis_microinvest_2.pdf

Оригинална публикация