Международна селскостопанска изложба АГРА

EVENTS.dir.bg

Кога: 23-27 февруари 2010 г. (вторник-събота)
Къде: Пловдив, Международен панаир – Пловдив
Достъп: Входен билет
Организатор: Международен панаир – Пловдив и Селскостопанска академия към Министерство на земеделието и храните

Събитието: Международната изложба АГРА привлича българските и чуждестранните компании от селското стопанство. Най-успешният аграрен форум в Югоизточна Европа е витрина на модерните постижения и компас за актуалните тенденции в сектора.

АГРА свързва науката с производството, производителите с потребителите.

Международната селскостопанска изложба е мощен информационен пул. Изложителите и посетителите си тръгват от АГРА, обогатени с идеи и контакти, заредени с енергия да отговорят на предизвикателствата на световния пазар. Делови срещи, семинари, конференции и презентации съдействат за ефективността на форума.

През 1995 г. АГРА е одобрена от Международната асоциация на изложбената индустрия – UFI, признание за качеството и престижността на изложението. 

За контакти

Маргарита Маджарова
тел.: 032/90 23 16 032/90 23 16
факс: 032/90 24 32
E-mail: m.madjarova@fair.bg

Оригинална публикация

 

Семинар „Енергийна ефективност. Техническа паспортизация”

EVENTS.dir.bg

Кога: 24 февруари 2010 г. (сряда)
Къде: София, зала в Бизнес център на бул. „Дондуков” №9
Достъп: Такса участие, с регистрация
Организатор: publics.bg
Официален спонсор: Habitat for Humanity България
Медийни партньори: aktivnipotrebiteli.bg, CityBuild.bg, Списание The Building

Събитието:

Новата онлайн медия за развитие на публичните услуги в България publics.bg организира на 24 февруари в София семинар на тема „Енергийна ефективност. Техническа паспортизация”. Лекциите в семинара ще представят новите изисквания към собствениците на жилища в многофамилни сгради според Закона за управление на етажната собственост и Закона за енергийна ефективност и по специално – необходимостта от обследване и издаване на технически паспорти с цел изпълнение на мерки за подобряване на ефективността. Семинарът ще представи изискванията към новите собственици, както и начини за изпълнението им, свързани с технически консултации, финансиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Ще се разгледа и темата за използване на възобновяема енергия за отопление.

Лектори в семинара ще са: Николай Сиджимов – директор Habitat for Humanity България; арх. Георги Георгиев – Българска жилищна асоциация; Виолета Ангелиева – Директор дирекция Технически правила и норми, МРРБ; Адрияна Стоянова; Владислава Георгиева – експерт АУРЕ; Севдалина Джабарска, зам.председател на УС, Камара за енергийна ефективност.

Повече информация: www.publics.bg

ПРОГРАМА

08:30 Регистрация

Модул 1. Закон за управление на етажната собственост

09:30 ЗУЕС и енергийната ефективност – как да четем закона правилно и неговите възможности
арх. Георги Георгиев – Българска жилищна асоциация

10:15 Финансиране на енергийна ефективност – перспективите пред ЗУЕС
Николай Сиджимов – директор Habitat for Humanity България

11:00 Почивка

Модул 2. Паспортизиране на сграда

11:45 Техническа паспортизация – що е то и защо?
Виолета Ангелиева – Директор дирекция Технически правила и норми, МРРБ

12:15 Технически паспорт – петте правилни стъпки
Адрияна Стоянова

13:00 Обедна почивка

14:00 Енергийна паспортизация/сертифициране – нормативните изисквания
Владислава Георгиева, експерт АУРЕ

14:45 Енергийна паспортизация/сертифициране – когато изискванията се прилагат на практика
Владислава Георгиева – експерт АУРЕ

15:30 Почивка

Модул 3. Проекти за интеграция на ВЕИ в сгради

16:00 Енергийно обследване
Севдалина Джабарска, зам.председател на УС Камара за енергийна ефективност

16:45 Интеграция на ВЕИ в сградния фонд

17:30 Дискусия и официално закриване

Моля изпращайте попълнените регистрационни формуляри на:
registration@publics.bg

Оригинална публикация

Семинар на тема: “Годишно счетоводно приключване на 2009 г. Промени в данъчната нормативна уредба за 2010 г.”

EVENTS.dir.bg

Кога: 24.02.2010 г. (сряда), 9.30 часа
Къде: София, хотел "Плиска"
Достъп: Такса участие
Организатор: ЕТ "Апис Колев", партньор Microinvest

Събитието: 

Акценти в програмата:

• Промени в счетоводната и данъчната нормативна уредба за 2009 г., които намират приложение при съставянето на годишните финансови отчети и данъчното облагане за 2009 г.;
• Годишното счетоводно приключване:
- инвентаризация, обезценка, провизии;
- брак и липси на дълготрайни и краткотрайни активи;
- корекции на ползван данъчен кредит за 2009 г.;
- счетоводно отчитане на данъка върху печалбата и отсрочените активи и пасиви;
• ГФО за 2009 г.
- представяне на информацията в съставните части;
- оповестяване на информацията;
- одитиране на годишните финансови отчети;
- публикуване на ГФО;
• Промени в данъчните закони за 2010 г. – ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС

Лектор: Евгени Рангелов, магистър по финанси

За контакти и записвания:

1000 София, ул. “Ангел Кънчев” № 11,
тел. / факс: 988 36 41; 988 51 13
www.apis-kolev.com office@apis-kolev.com

Допълнителна информация: http://microinvest.net/marketing/seminar_apis_microinvest_1.pdf

Оригинална публикация

Семинар на тема: “Резултати от мониторинга на питейната вода – доклад пред Европейската комисия”

EVENTS.dir.bg

Кога: 24 февруари 2010 г. (сряда), 9.30-15.00 часа
Къде: София, хотел "Шератон"
Достъп: Само с покана и За медии
Организатор: Watercycle Research Institute и Министерство на здравеопазването

Събитието: 

Семинар на тема: "Резултати от мониторинга на питейната вода – доклад пред Европейската комисия" ще се проведе на 24 февруари в хотел "Шератон" в София.

В началото на 2008 г. стартира дейността по проект по програма на Холандското правителство „МАТRA” G2G07BG72 „Укрепване на капацитета на Министерство на здравеопазването за докладване на резултатите от провеждания мониторинг на качеството на питейната вода пред Европейската комисия”, в който МЗ е основен бенефициент. Главната цел на проекта е да се подпомогнат компетентните органи – Министерство на здравеопазването (МЗ) и неговите териториални органи – Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), както и водоснабдителните дружества при прилагането на Директива 98/83/ЕО за качеството на водата, предназначена за консумация от човека, по отношение качеството на изготвените мониторингови програми, събирането, анализирането и представянето на данните от провеждания мониторинг във вида, под който тези данни трябва да се докладват на Европейската комисия (ЕК). 

От страна на Кралство Нидерландия в проекта участват специалисти от KWR Watercycle Research Institute и Националния институт по обществено здраве и околна среда (RIVM) на Кралство Нидерландия. Участващите в проекта специалисти от страна на Кралство Нидерландия са водещи в тази област и са ангажирани от Европейската комисия с обобщаване и изготвяне на доклада за качеството на питейните води за целия Европейски съюз.

Проектите по програмата се финансират чрез Agency for International Business and Cooperation (EVD) към Министерство на икономиката на Кралство Нидерландия. 

В рамките на проекта от български специалисти бе създадена информационна система за събиране, анализиране и представяне на данните от мониторинга на питейните води във вида, под който същите трябва да се докладват пред Европейската комисия. 

По време на настоящия семинар участниците в проекта от страна на Кралство Нидерландия и Република България ще представят резултатите от дейностите по проекта, актуалните изисквания на ЕК по отношение съдържанието и начина на докладване по директивата за питейните води, основните изводи и проблеми видни от първия доклад на Република България до Европейската комисия по прилагането на директивата.

ПРОГРАМА 

09.30 Откриване и приветствия до участниците
доц. Тодорка Костадинова, заместник министър на здравеопазването и/или
д-р Тенчо Тенев, главен държавен здравен инспектор
г-жа Анита Веменхов – първи секретар на посолството на Кралство Нидерландия

09.40 Представяне на новите изисквания за докладване по Директивата за питейните води чрез
системата „WISE” (Water information system for Europe/Европейска информационна система за
водите)
г-н Ян Кортвринд – представител на ЕК, отговарящ за Директива 98/83/ЕО.

10.00 Представяне на Ръководството на Европейската комисия за докладване на резултатите от
мониторинга на питейните води
г-жа Адриана Хулсман – KWR Watercycle Research Institute, Нидерландия

10.20 Кафе пауза

10.45 Резултати и основни изводи от Доклада на България за 2007 г. за питейните води
Д-р Д. Димитров, началник отдел „ДЗК”, Министерство на здравеопазването

11.15 Представяне на G2G проекта между Кралство Нидерландия и Република България
г-н Жерар ван ден Берг- KWR Watercycle Research Institute, Нидерландия

11.30 Представяне на новата информационна система за събиране, анализиране и докладване на
данните за качеството на питейната вода в Република България
г-н Николай Чанков – „Анкета БГ” и Фред Фрезвайк – KWR Watercycle Research Institute, Нидерландия

12.30 Обяд

13.30 Представяне на процеса на подготовка на първия доклад за питейните води на Република България и резултати от прилагането на новата информационна система в област Плевен – пилотен район по проекта
д-р Иво Атанасов, държавен експерт, Министерство на здравеопазването

14.50 Дискусия и обобщение на резултатите от семинара

15.00 Закриване на семинара.

Допълнителна информация: www.cim-pco.org/i.php/past_events.html

Оригинална публикация

 

Тренинг на Лукрат на тема: “Писане за уеб”

EVENTS.dir.bg

Кога: 23-24 февруари 2010 г. (вторник-сряда), 10.00-18.00 часа
Къде: София
Достъп: Такса участие 
Организатор: Лукрат

Събитието: Лукрат организира 2-дневен тренинг “Писане в уеб”.

Целите на тренинга са придобиване на умения за писане на текстове за публикуване в интернет: кратки, сканируеми, подходящо подредени, бързи за четене, разбираеми и достъпни.

След курса, участниците:

Разбират особеностите на четене в уеб и разликата между писане за уеб и писане за хартия.
Знаят как да опознаят читателите.
Пишат текстове, лесни за сканиране, четене и разбиране; подходящи за хора, но и за търсачки.
Създават връзки, които водят читателите.
Умеят да подчертават важните термини и фрази в текста.
Подбират подходящи елементи и изразни средства.
Могат да редактират или пренапишат съществуващ текст, за да стане подходящ за Интернет.

Курсът е подходящ за хора, които публикуват в интернет или искат да започнат да го правят, като:

Отговорници за съдържанието на сайтове,
Хора, поддържащи продуктите и техните описания в електронни магазини,
Редактори и журналисти,
Специалисти по маркетинг и връзки с обществеността,
Технописци,
Ръководители, търсещи нови подходи към съдържанието.

След тренинга участниците получават сертификат за завършен курс.
Форматът на тренинга “Писане за уеб” е работилница: малко теория и много примери и практически упражнения.

Въвеждат се и се обсъждат понятия и подходи.
Участниците изпълняват реални задачи самостоятелно или в група и предават резултатите за преглед.
Водещият дава обратна връзка на участниците.

Продължителността на тренинга е 2 дни, от 10.00 до 18.00 часа.

Мястото на провеждане е Интерпред, София, бул. "Драган Цанков" №36

Цена:

300 лв. с ДДС за един участник при записване до 10 февруари 2010.

360 лв. с ДДС за един участник, за записване след 10 февруари 2010.

При записване на 2–ма представители от фирма, печелите отстъпка от 10%!

За Лукрат
www.lucrat.net

От Лукрат споделят: 

"Ние сме първата компания, която предлага професионално услугата „Ползваемост” в България. От 2000 година помагаме на нашите клиенти да правят сайтовете си по-лесни и по-удобни за ползване като:

Провеждаме потребителски проучвания (тестване за ползваемост) на сайтове.
Даваме препоръки за повишаване на ефективността, лекотата на ползване и разбираемостта на сайтовете.
Проектираме удобни и интуитивни сайтове

Пишем разбираеми текстове и оптимизираме съществуващи текстове за публикуване в интернет.
Наши клиенти са някои от водещите и най-бързо развиващите се компании на българския пазар като Глобул, МТел, Нетинфо, ОББ, Пощенска банка, Сирма Груп, Суперхостинг."

За ползваемостта

Ползваемостта (usability) е характеристика на сайтовете. Ползваемите (user friendly) сайтове са лесни, разбираеми и удовлетворяващи за потребителите, а като такива са и печеливши за собствениците си.

Ползваемостта е конкурентно предимство и гаранция за качество на вашите продукти и услуги.

Ползваемостта не е разход, а инвестиция

Знаете ли, че:

Ако човек попадне на сайт, на който се ориентира и ползва без затруднение, ще остане по-дълго време там. В приятните и лесни за ползване сайтове потребителите прекарват повече време и виждат повече страници.
Ако сайтът е интуитивен, а връзките в него съгласувани с очакванията на потребителите, то те ще останат там, няма да отидат на друг сайт.
Ако потребителите са доволни, те ще ползват услугата ви дългосрочно, ще бъдат ваши лоялни клиенти и ще генерират трафик към сайта ви, защото ще го хвалят и препоръчват. Вие ще бъдете рекламирани, без да отделяте средства за това. По-доволните потребители ще ползват услугата повече, ще бъдат по-лоялни към вас и ще са по-склонни да препоръчат сайта и услугата ви на свои приятели, които на свой ред може да станат ваши клиенти.
Ако няма недоволни потребители, сайтът и услугите ви ще бъдат отличавани от тези на конкурентите ви. По правило, недоволните клиенти се оплакват повече отколкото доволните препоръчват. Един вариант на правилото твърди, че доволният клиент препоръчва на 6 души, а недоволният се оплаква на 9.
Ползваемите сайтове са екологични Като правите сайта си ползваем, помагате на оклната среда, защото спестявате тока, който потребителите биха изразходили в лутане в сайта ви.
Възвръщаемостта от инвестиране в ползваемост е средно около 83% но може да бъде и десетократна?
Тестване за ползваемост с няколко души и една съвсем малка промяна след това може да донесе милиони продажби – за Амазон, това са били 300 милиона долара за 1 година.

Предизвикателства

Не обещаваме 300 милиона долара продажби, но гарантираме, че ще ви помогнем да направите сайта си по-добър, по-лесен, по-разбираем и по-печеливш. Потърсете съветите и препоръките ни
Атакувайте ни с интересни предложения.
Запознайте ни с вашия уникален казус.
Винаги сме готови за преговори и договаряне на цени и партньорства.

За контакти: 

Е-поща: office@lucrat.net
Телефони:
 (02) 48 33 957  (02) 48 33 957
 0885 909 357  0885 909 357

Оригинална публикация