Международният стандарт ISO 25639:2008 “Изложби, панаири, специализирани салони, изложения и конгресни прояви” бе въведен като национален стандарт с превод

PRESS.dir.bg I 22.10.2010

Българският институт за стандартизация (БИС) въведе международния стандарт ISO 25639:2008 като национален стандарт с превод на български език. Националният стандарт БДС ISO 25639:2010 се състои от две части под общото заглавие “Изложби, панаири, специализирани салони, изложения и конгресни прояви”:

Стандартът БДС ISO 25639-1 “Терминологичен речник” определя най-често употребяваните термини и определения в изложбената индустрия, като ги групира в 4 основни категории: субекти на проявата, тип на проявата, конструктивни елементи и изложбено оборудване, необходими за провеждането на изложбени прояви и категория други. Стандартът съдържа азбучен указател на термините на английски, френски и български език.

Стандартът БДС ISO 25639-2 “Изчислителни методи за целите на изложбената статистика” въвежда стандартни изчислителни методи, приложими за тълкуване на най-често употребяваните термини и определения, описани в БДС ISO 25639-1.

Терминологичният стандарт дава възможност да се използва уеднаквена терминология при сключване на договори в областта на изложбената индустрия. Едно от основните предизвикателства пред изложбената индустрия е противоречивото използване на различна терминология от различните организатори на панаири и изложения, което затруднява осъществяването на ефективен контрол на панаирната статистика и представянето на обективна статистическа информация. Въвеждането на уеднаквена терминология в изложбената индустрия ще внесе обективност и по-голяма прозрачност при събирането на данни и тяхната статистическа употреба.

Терминологичният стандарт може да служи като основа за създаване на други стандарти в областта, както и като ръководство за подобряване на разбирането на статистическите данни, публикувани в областта на изложбените прояви.

Въвеждането на ISO 25639:2008 като национален стандарт получи подкрепата на много професионалисти от събитийната и изложбената индустрия.

Ст. ас. д-р Десислава Бошнакова, преподавател и директор на магистърска програма в НБУ, потвърди необходимостта от стандартите: “Настоящите стандарти са неотменна част от професионализацията на сектора у нас. Уеднаквяването на терминологията е от изключителна важност за всяка една сфера на дейност, защото само по този начин може да се започне с адекватното оценяване на работата, проследяване на развитието на една дейност, както и да се правят анализи и да се очертават тенденциите за нейното развитие. Все неща, които са изключително нужни на българския пазар, на чуждите организатори на прояви, които планират проява в България и на всички играчи на този пазар. По всички световни статистики броят на проявите ще нараства, а с това ще нарасне и нуждата от налагането на един общ стандарт при тяхното организиране. В допълнение към първата част, втората част на стандарта поставя основите са събиране и в последствие – анализиране, на една цяла сфера от нашата икономика – изложбената индустрия, като въвежда общи стандарти за измерване, което ще даде възможност за сравнения, анализи и прогнози в този така бързо развиващ се и динамичен сектор на българската икономика. Полезността се крие и в това, че използвайки тези методи за целите на българската изложбена индустрия, ние ще можем да съпоставим случващото се у нас със случващото се в останалите страни по света.

Освен всичко друго, БДС ISO 25639:2010 ще направи тези прояви по-приятни за посетителите, по-успешни за изложителите и по-печеливши за организаторите. Иначе казано – този стандарт е необходим на всички и идва в момент, в който нуждата от него вече е осъзната от хората, работещи в сферата на организирането на изложби, панаири, салони, изложения и конгресни прояви”.

Цена на БДС ISO 25639-1 “Терминологичен речник” : 39.60 лв.

Цена на БДС ISO 25639-2 “Изчислителни методи за целите на изложбената статистика” : 18.00 лв.

За повече информация: www.bds-bg.org

Оригинална публикация

Leave a Reply