Младежки център “Сигурност”, гр. Костинброд

Албена Димитрова I 28.12.2010

За подкрепа, консултиране и обучение на деца и младежи

Използването на слугите в Центъра, както и консултациите със специалисти е безплатно!

Центърът е изграден от Сдружение Алфа-клуб „Да оцелееш” в партньорство с Община Костинброд и финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Съществуването му се превърна в значимо събитие за живота на общината. Дейностите и услугите, които предлага вече са неизменна част от ежедневието на много деца и на техните родители. В център “Сигурност” работят социални работници, психолози и инструктури по самазащита, които предлагат обучения и консултации за превенция на насилието и утвърждаване на добрите модели на взаимодействие между членовете на общността.
В Младежки център “Сигурност”, гр.Костинброд, се проведе семинар на тема: ”Домашното насилие – основна предпоставка за проблемно детско развитие”.
В семинара участваха представители на Община Костинброд, Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”, инспекторът от Детска педагогическа стая, секретарят на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, учители от детски градини и училища от Общината, гости от Национална мрежа за децата, Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Звено „Детска престъпност” към Дирекция национална служба полиция, и специалистите от Центъра.

Основните теми, които бяха дискутирани са:

o СЪПРОТИВИ И МИТОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ ОТНОСНО НАСИЛИЕТО В СЕМЕЙСТВОТО: специфика на българската народопсихология, културни и исторически обременености, обществени стигми и догми.
o ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ КАТО ПРОЯВА НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА В СТРАНАТА: стресът в ежедневието, усещане за безнадеждност, кризата в образованието- дефицит на морални ценности, чувството за безнаказаност
o ПРОБЛЕМНОТО ДЕТСКО ПОВЕДЕНИЕ /РАЗБИРАНЕ И ПРОЯВИ/: поведението на детето като функция на поведението на родителя, картините на насилие в семейството и отражението им в детската психика, латентни травматични прояви, посланията и символите в поведенията на детето, образа на родителя- насилник и травматичната му преработка в съзнанието на детето.

Представени бяха и данни за стереотипите, нагласите и разпространението на феномена домашно насилие в различни социокултурни контексти. Въведението провокира оживена дискусия от страна на участниците, които естествено интегрираха практическия си опит към теоретичното изложение, фактите и данните от статистиката. Дискусията се насочи към планиране на съвместни инициативи и конкретни действия за ограничаване на насилието на територията на общината. Специалистите постигнаха договорености за практическите параметри и механизмите на сътрудничество с професионалистите от Центъра.

Leave a Reply