Национален семинар на тема: “Отчитане на касова и начислена основа на стопанските операции в бюджетните предприятия за 2009 г. Отчетност на начислена и касова основа на средствата от Европейските фондове. Годишно счетоводно приключване. Системи за финансово управление и контрол”

EVENTS.dir.bg

Кога: 22 февруари 2010 г. (понеделник), 9.15 часа
Къде: София, х-л “Плиска”
Достъп: Семинарът е безплатен
Организатор: Фирма “АПИС – Колев”, съвместно с лектори от Сметна палата на Република България

Събитието:

 

П р о г р а м а:

9.15 – 10.30 ч. – Отчетност на касова основа в бюджетните организации. Приходи. Разходи. Трансфери и операции с финансови активи
и пасиви. Счетоводна отчетност в бюджетните организации. Нови моменти в отчетността на касова и начислена
основа. Счетоводни записвания на по-съществени стопански операции в бюджетните предприятия. Допускани пропуски
и грешки при отчитане на стопанските операции.

10.30 – 11.00 ч. – Пауза

11.00 – 12.30 ч. – Средства на оперативни програми от Европейските фондове. Нормативни изисквания. Отчетност на начислена и
касова основа на получените и изразходвани средства от Европейските фондове. Годишно счетоводно приключване.
Лек тор: Мария Цветанова – старши одитор в Сметна палата

12.30 – 13.00 ч. – Пауза

13.00 – 14.45 ч. – СФУК – същност, цел и обхват. Понятие вътрешен контрол. Управленска отговорност. Елементи – контролна среда,
управление на риска, контролни дейности, информация и комуникация, мониторинг. Разглеждане на елементите: кон-
тролна среда, управление на риска, контролни дейности (включително предварителен контрол).

14.45 – 15.15 ч. – Пауза

15.15 – 17.00 ч. – Разглеждане на елементите: информация и комуникация и мониторинг. Годишно докладване на състоянието на СФУК.
Внедряване и изпълнение на системите в общините и в делегираните бюджети.

Лектор: Пепа Хаджиева – старши одитор в Сметна палата

За контакти:

1000 София, ул. “Ангел Кънчев” № 11, тел. / факс:  02/988 36 41  02/988 36 41 ;  02/988 51 13  02/988 51 13
www.apis-kolev.com office@apis-kolev.com, ЕИК 040999406

Допълнителна информация: microinvest.net/marketing/seminar_apis_microinvest_2.pdf

Оригинална публикация

Leave a Reply