Пети национален семинар: “Последни промени в закона за обществените поръчки. практически проблеми на процедурите за възлагане, изпълнение и обжалване на обществените поръчки”, 27-28.09.2010 г.

На Семинара ще бъдат разгледани приетите последни промени в ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (обн. ДВ бр.52 от 09.07.2010 г. и ДВ. бр.54 от 16.07.2010 г.), с които се въвеждат изискванията на Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Leave a Reply