Покана за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Публикуване на материали в печатни издания във връзка с изпълнението и популяризирането на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”

Оперативна програма ТРАНСПОРТ I 9.08.2011

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий" № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Публикуване на материали в печатни издания във връзка с изпълнението и популяризирането на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г.".
 
Цялата документация може да намерите тук:
  1. Решение pdf.gif.pdf (3.51 MB)
  2. Обявление pdf.gif.pdf (9 MB)
  3. Документация pdf.gif.pdf (679.92 KB)
  4. Проект на договор pdf.gif.pdf (343.54 KB)
  5. Лого и слоган на ОП "Транспорт" 2007-2013г. pdf.gif1_Logo_OP_Transport_Brand_Book.pdf (12.31 MB)
  6. Приложения от 1 до 11 doc.gifPrilojenia.doc (158 KB)

Изпълнителят следва да разработи медийна информационна кампания, която да се реализира чрез печатни медии с национално и регионално покритие като част от цялостния Комуникационен план на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. Основната цел на този план е да осигури необходимото ниво на информираност на обществото в Република България за проектите, финансирани по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., както и да се насърчи активното споделяне на мнения и коментари за Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. от страна на физическите и юридическите лица с потенциал да изпълняват дейности по тази оперативна програма.

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): 830000 валута: BGN

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
12.9.2011 – 17:30

Оригинална публикация

Leave a Reply