Покана за предложения по Програма МЕДИА 2007 – разработване, разпространение, популяризиране и обучение

www.europe.bg | 07.12.2012

В Официалния вестник на ЕС на 7 декември е публикувана покана за представяне на предложения по Програма МЕДИА 2007 – разработване, разпространение, популяризиране и обучение. Поканата цели подпомагане на цифровизацията на европейските киносалони.

Глобалните цели на Програмата са:

опазване и стимулиране на културното и езиковото разнообразие и на европейското кинематографично и аудио-визуално наследство; гарантиране на достъпа му до публиката и насърчаване на диалога между културите;увеличаване на разпространението и представянето на европейски аудио-визуални произведения в рамките и извън рамките на Европейския съюз, включително чрез засилване на сътрудничеството между участниците;засилване на конкурентоспособността на европейския аудио-визуален сектор в рамките на отворен и конкурентен европейски пазар. Той благоприятства заетостта, включително чрез насърчаване на връзките между специалистите от аудио-визуалния сектор.„Цифровизацията на киносалоните" има за цел да насърчи киносалоните, които залагат в програмата си значителен процент ненационални европейски произведения, да използват възможностите, предлагани от цифровото разпространение.
Целта на тази покана е да се улесни преходът към цифрови технологии на киносалоните, които прожектират европейски филми. Ще бъде оказана подкрепа при непреките разходи, свързани със закупуването на цифров прожекционен апарат.

Допустими кандидати

Обявлението е насочено към европейските независими оператори на киносалони, чиято основна дейност е прожектирането на филми.

Кандидатите трябва да са установени в една от следните държави:

27-те държави-членки на Европейския съюз;страните от ЕИ?, Швейцария и Хърватия;Босна и Херцеговина (под условието за приключване на процеса на преговори и официално включване на държавата в Програма МЕДИА).Кандидатстващите организации трябва:
да бъдат премиерни киносалони (показващи европейски премиерни филми в рамките на максимум дванадесет месеца след националната им премиера);да са били отворени за широката публика най-малко 3 години;да притежават система за продажба на билети и за регистрация;да имат най-малко един екран и 70 места;да са представили 520 прожекции годишно за постоянно действащите киносалони (т.е. киносалони, работещи най-малко в продължение на 6 месеца годишно), 300 прожекции годишно за кинотеатрите с една зала (30 прожекции месечно) и най-малко 30 прожекции месечно за летните киносалони/киносалоните на открито (киносалони, работещи в продължение на по-малко от 6 месеца годишно);да са имали най-малко 20 000 посетители, закупили билети при нормална цена през предходната година.Кандидатите, които имат или ще получат прожекционен апарат от интегратор от трета страна в резултат на подписване на споразумение за ТВК (такса за виртуално копиране), нямат право на подпомагане.
Считат се за допустими киносалоните, които през 2011 г. са прожектирали най-малко 50 % европейски филми.
Даден филм се счита за европейски, ако по смисъла на схемите за автоматично и селективно подпомагане на киносалони отговаря на определението на Програма МЕДИА за такива филми.
Вече класифицираните филми са посочени в европейската филмова база данни:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/filmbase/index_en.htm
Даден филм се счита за европейски, ако отговаря на следното определение – всяко ново художествено произведение (включително анимационни филми) или документален филм, с минимална продължителност от 60 минути, отговарящо на следните условия:
в по-голямата си част произведението е дело на продуцент или продуценти, установени в държавите, участващи в Програма МЕДИА. За да се считат за действителни продуценти, продуцентските компании трябва да бъдат признати като такива. За определянето на действителния продуцент могат да бъдат взети под внимание и други елементи като творчески контрол, собственост върху правата на използване и делът на печалбата;произведението трябва да бъде създадено със значителното участие на професионалисти, които са граждани/жители на държави, участващи в Програма МЕДИА. Под „значително участие" се разбира притежаването на повече от 50 % от точките въз основа на спомената информация по-долу (например притежаване на 10 или повече точки в случай на художествено произведение или на най-големия дял от точките, ако общият сбор е по-нисък от 19, какъвто обикновено е случаят с документалните или анимационните филми, при които по правило не всички категории са включени в кредитите):Режисьор – 3;Сценарист – 3;Композитор – 1;Актьор 1 – 2;Актьор 2 – 2;Актьор 3 – 2;Художествен директор/Художник-постановчик – 1;Главен оператор – 1;Монтаж – 1;Озвучаване – 1;Място на заснемане – 1;Лаборатория – 1.Общият брой точки е 19.
Филми с рекламно, порнографско или расистко съдържание, или пропагандиращи насилие се считат за недопустими.

Допустими дейности

Подкрепа при непреките разходи, свързани с покупката на цифрови прожекционни апарати. Те трябва да съответстват на приложимите международни стандарти и да бъдат инсталирани в киносалони, отговарящи на всички критерии за допустимост.
В заявлението за подпомагане може да се кандидатства само за един прожекционен апарат на екран и за максимум 3 екрана на кинотеатър.
Прожекционният апарат трябва да бъде закупен в периода между датата на подаване на заявлението и 31 декември 2014 г.

Критерии за възлагане

Допустимите кандидати/действия ще се оценяват въз основа на европейското измерение на Програмата за 2011 г. на кандидатстващия киносалон.
Метод на изчисление: процент от европейските ненационални филми в програмата за 2011 г. на кандидатстващия киносалон.
Годишният бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти, възлиза на 4 000 000 EUR.
Финансовата помощ ще бъде предоставена като субсидия под формата на еднократна обща сума с максимален размер от 20 000 EUR на екран.
Тази субсидия включва всякакви разходи, свързани с прехода на европейските кинотеатри към цифровизация, с изключение на разходите за цифров прожекционен апарат и сървър.
Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) си запазва правото да не отпусне всички налични средства.
Предложенията трябва да бъдат изпратени до 31 януари 2013 г. (дата на пощенското клеймо).

Предложенията трябва да бъдат изпратени на следния адрес:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
MEDIA Unit
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE
Приемат се само заявления, подадени чрез официалния формуляр за кандидатстване, които са надлежно подписани от лицето, упълномощено да поема правни задължения от името на кандидатстващата организация. Върху пликовете трябва изрично да бъде изписано:
MEDIA programme – Distribution EACEA/39/12 – Digitisation of cinemas
Изпратените по факс или електронна поща заявления ще бъдат отхвърлени.
Подробни указания, както и формулярите за кандидатстване, могат да се намерят на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/exhibition/digitisation-of-cinemas/index_en.htm
Заявленията трябва да бъдат подадени чрез съответния формуляр и да съдържат цялата необходима информация и приложения.
(Портал Европа)

Оригинална публикация 

Leave a Reply