Практически семинар на тема „Кампания за представяне на специалност „Връзки с обществеността” се проведе в ЮЗУ “Неофит Рилски”

Катедра "Връзки с обществеността", ЮЗУ I 27.11.2010

На 26 ноември 2010 г. от 14:00 часа в Университетски център Бачиново се проведе workshop „Кампания за представяне на специалност „Връзки с обществеността”. Инициативата е по научно-изследователски проект „Студио за апробиране на PR практики”. 

Идейни проекти презентираха екипи от студенти по специалността. Жури от PR-практици оцени представянето на работните групи.

Жури:

1. Анета Алашка – експерт Връзки с обществеността към Българска стопанска камара.
2. Любомир Блатски- експерт Връзки с обществеността към Националния статистически институт.
3. Лилия Якова- експерт Връзки с обществеността към община Благоевград.
4. Крум Михайлов – експерт Връзки с обществеността към Югозападен университет
5. Доц. д-р Иван Газдов – ръководител на катедра „Връзки с обществеността”, при Югозападен университет.

Задача

На 12 ноември на студентите бе възложена следната задача:

1. Изготвяне на кандидатстудентска кампания.
2. Представяне специалност „Връзки с обществеността” и ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград.
Сформираха се на случаен принцип екипи от по пет студента, от 2, 3, и 4 курс студенти от специалност „Връзки с обществеността”.
Времето за изработка на материалите бе в рамките на две седмици. Тези изисквания бяха поставени с цел максимално доближаване до реалната работна среда, в която се налага бърза реакция и синхрон на екипната работа.

Специфични изисквания към задачата

1. Анализ на текущата ситуацията и определяне на целевите публики.
2. Творчески и иновационен подход.
3. Ясно идентифициране на целите и задачите на кампанията.
4. План за действие
5. Избор на комуникационни инструменти, релевантни на проекта.
6. Съдържание и представяне на PowerPoint презентациите в рамките на 25 мин.

Инициативата реализира целта на проекта, която е обогатяване на практическите умения на студентите и усъвършенстване на образователния процес по връзки с обществеността.

Този тип интерактивни меропиятия, които се превръщат в традиция в катедрата, съдействат за изграждането у студентите на умения за работа в екип, креативно мислене, говорене пред публика, поведение микрофон, защита на каузи и идеи.

Leave a Reply