Специалност „Връзки с обществеността” в Югозападен университет „Неофит Рилски” отбелязва 15-годишнина

Югозападен университет „Неофит Рилски” I 8.11.2012

На 13.11.2012 г. (вторник) ще се отбележи 15-годишнината от създаването на специалност „Връзки с обществеността” в Югозападен университет „Неофит Рилски”. Инициативите около честванията на събитието са обединени под мотото „Думите казват- делата показват”. Мероприятието стартира в 10.00 часа в Университетски център „Бачиново” с официална церемония и кръгла маса на тема „Академизъм – бизнес. Резултатът от сътрудничеството между PR-образованието и PR-практиката”. В обсъждането ще бъдат засегнати въпроси относно повишаване ефективността на образованието по обществени комуникации и предизвикателствата пред PR-практиката, изискващи добавяне на нови дисциплини и усъвършенстването на социалните качества и професионални компетенции, върху които трябва да се акцентира при обучението на студентите. Специални гости на събитието ще бъдат представители на академичната общност от различни университети в страната, бизнеса и професионалните PR-организации, както и реализирали се и настоящи студентите от специалността.
Програмата ще продължи с тренинг за студентите, който комбинира концепции за устойчиво усвояване и усъвършенстване на основните принципи в PR. Непосредствена задача е развитието на уменията за работа в екип, аналитичното и креативното мислене, професионалното и етичното поведение.
Мероприятието ще завърши after парти.

За специалност „Връзки с обществеността” в Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград
В хода на своето утвърждаване относително новата научна специалност “Връзки с обществеността” в Югозападен университет „Неофит Рилски” постоянно разширява познавателните си територии и засилва взаимоотношенията си със социалната практика. Създадена в съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление “Обществени комуникации”, приета с ПМС от 04.11.1997 г., обнародвана в ДВ, бр.106 от 14.11.1997 г. През периода на своето съществуване специалността преминава през две много успешни процедури по акредитация, въз основа на които получава правото да обучава студенти за образователно-квалификационните степени “бакалавър” и „магистър”.
В момента специалността е в структурата на Правно-историческия факултет със самостоятелна катедра.
Мисията на специалност „Връзки с обществеността” е теоретична и практическа подготовка на професионалисти, които ефективно да съдействат на организациите за осъществяване на краткосрочни и дългосрочни цели чрез интегриране на комуникационната политика и адаптиране на възможностите на променящата се среда. В съответствие с тенденциите в развитието на висшето образование, основната цел е да се реализира завършен цикъл на класическата триада: теоретични знания практически умения приложение в сферата на PR.
В тази връзка усилията на преподавателите в специалността са насочени към постоянно усъвършенстване на методите на обучение, интегриране на образователната и научноизследователската дейност за постигане на по-високо качество и ефективност на обучението и осигуряване на среда, в която студентите са мотивирани действащи лица, които проявяват самоинициатива и участват активно в интерактивния образователен процес.
В модерното европейско общество интересът към PR непрекъснато нараства, специалност “Връзки с обществеността” в Правно-исторически факултет при Югозападен университет „Неофит Рилски” представлява образователен, институционален и научен отговор на новите предизвикателствата и амбицията да отговаря на тях. Подготвените в нея професионалисти са силно адаптивни към социалния контекст и притежават необходимите качества за критичен анализ на протичащите процеси и явления в него.

 

Leave a Reply