Безработицата притеснява най-много врачани, а туризмът е с най-голям потенциал за развитие

Безработицата и пътната инфраструктура притесняват най-много врачани, а използването на природните дадености на града и развитието на туризма имат най-голям потенциал. Това показват данните от анкетно проучване сред жителите, реализирано в изпълнение на кампанията по информация и публичност на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца – устойчива Враца”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие"2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/032.

Leave a Reply