Комасацията е предпоставка за развитие на модерно и ефективно земеделие в България

Комасацията на земята е предпоставка за развитие на модерно и ефективно земеделие в България, заяви Стоян Малкочев, изпълнителен директор на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ, по време не семинар, организиран от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ). Процесът създава добавена стойност за земята, тъй като улеснява планирането как ще се използват парцелите, дългосрочното им отдаване под аренда и насърчава инвестициите в нови технологии и съоръжения. Тези фактори допринасят за по-голямата производителност и ефективност при обработката на земята.

Leave a Reply