ОББ отчита нетна печалба от 12 милиона лева за 2011 година. Цялата печалба ще се реинвестира в капитала на Банката

Собственият капитал на ОББ възлиза на 1 млрд. и 108 млн.лв, което осигурява равнище на капиталова адекватност от 15.55 на сто или с 3.55 пункта над изискуемото ниво по регулациите на БНБ.

Leave a Reply