Анна Хаджиева, член на СЕМ: Регулаторът ще работи по същия начин независимо от броя на членовете

в. Пари | 2010-05-04

Намаляването на състава може да забави темповете на работа на Съвета за електронни медии. Надявам се, че ще запазим колегиалните си отношения и задачите, които стоят пред нас като устойчиви, ще продължат да се изпълняват. Ще трябва в упоменатите срокове да проведем конкурс и да изберем генерални директори на БНТ и БНР.
Смятам, че независимо колко души ще бъдат в СЕМ, всеки от членовете на регулатора трябва да гласува с професионалната си съвест за най-добрия кандидат за директор на общественото радио. Намаляването на числеността на съвета не трябва да се обвързва с изпълняването на законните правомощия на всеки от членовете. Нито с промените в състава на СЕМ, нито с ротацията се променят приоритетите и задълженията, които са вменени на регулаторния орган от Закона за радио и телевизия. Предстоят избори на генерални директори. В момента съветът прави много обстоен преглед на регистрираните и лицензираните радио- и телевизионни оператори.
Продължаваме лицензирането и издаването на цифровите лицензи на тези, които кандидатстват. Работата ще продължи, независимо какъв брой хора остават в СЕМ.
Над 50% е съкратен бюджетът за издръжка на СЕМ. Това създава риск от закриване на регионалните бюра, но ще направим всичко възможно да оптимизираме разходите, за да не се стигне до закриване на регионалните дирекции.

Стр. 23

Leave a Reply