БНТ търси Началник на отдел “Връзки с обществеността и медиите”

JOBS.bg I 18.07.2011

Кандидатите трябва да подготвят и представят писмена концепция (до десет печатни страници) за работата и развитието на отдела. Крайният срок за подаване на документите е 1.08.2011 г.

Описание и Изисквания:
1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- Висше образование, степен Магистър", по специалностите: "Публични комуникации", "Журналистика", "Филология", "Връзки с обществеността", и други сходни;
- да имат 3 или повече години професионален опит в съответната дейност;
- владеене на поне един западен език;
- отлични компютърни умения;
- да притежават качества за работа в екип, инициативност и креативност.

2. Начинът за провеждане на конкурса е:- предварителен подбор по документи;
- събеседване по теми, свързани с дейността на звеното.

3. Кандидатите трябва да представят:

- Молба, в която се посочва длъжността;
- подробна автобиография /включително адрес и телефон за контакти/;
- копие от диплома за завършено висше образование, удостоверения за завършени допълнителни образователни курсове и/или квалификации;
- копие от трудова книжка;
- копие от документ, удостоверяващ владеенето на чужд език;
- писмени препоръки или характеристика за професионалните качества, свързани с трудовата дейност и професионалната квалификация, съдържаща името, адреса и телефона за контакти с препоръчителя или предходен работотдател (по желание на кандидата);
- писмена концепция /до десет печатни страници/ за работата и развитието на отдела, базирана на:
* прессъобщения за медии, социално отговорни кампании, проучване на зрителското мнение, авторекламни послания, съвместни дейности с интернет сайта на БНТ – мероприятия и дейности, чрез които това може да бъде осъществено, изпълнението им в краткосрочен и дългосрочен план;
* предложение за участие на отдела в създаването и утвърждаването идентичността на БНТ – кои сме ние, с какво се отличаваме от другите, какъв е желаният имидж, който искаме да изградим;
* да бъдат изведени целите на комуникацията между БНТ и аудиторията, да се определят силните страни, кокурентните предимства на БНТ и начините по които те могат да бъдат използвани, както и слабите страни и начините за тяхното превъзмогване.

4. Документите за участие в конкурса се подават в дирекция "Публични комуникации" на БНТ или на адрес:

гр.София, ул."Сан Стефано" №29 за дирекция "Публични комуникации".

5. Срокът на подаване на документите е от 9.00 часа на 18.07.2011г. до 17.часа на 01.08.2011г., като задължително се отбелязва за конкурса "Началник на отдел" в дирекция "Публични комуникации.

6. След предварителен подбор по документи, допуснатите до конкурса ще бъдат поканени на събеседване.

Населено Място: София / България

Кандидатствай по тази обява

http://www.jobs.bg/send_cv_n.php?job_sid=1201497

Организация: БНТ
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Лице за Контакт: Ани Варадинова
Телефон: 874 80 46

Оригинална публикация 

Leave a Reply