Годишна конференция за устойчиво строителство и енергийна ефективност BuildInGreen Bulgaria 2010

EVENTS.dir.bg

Кога: 11 март 2009 г. (четвъртък)
Къде: София, Интер Експо Център
Достъп: Регистрация
Организатор: Градът Медиа Груп

Събитието: Конференцията се провежда в рамките на Българска Строителна Седмица.

Основни акценти на конференцията:

- Законодателство за енергийна ефективност на сградния фонд, изисквания и стимули за изграждането на зелени сгради в България

- Стандарти за устойчиво строителство в България и по света. Системи за "зелен" одит

- Съществуващи механизми за реализиране на проекти за обновяване на сградния фонд

- Финансиране на обновяването на съществуващ сграден фонд чрез ЕСКО схеми и нисколихвени кредити от международни финансови институции

- Планиране, проектиране и строителство на зелени сгради

- Строителни технологии и иновации

Цели:

- Активизиране на диалога за стандартите за зелено строителство в България

- Запознаване на специализираната аудитория с целите на последните изменения в нормативната база и очакванията за бъдещите й промени

- Идентифициране на несъвършенствата в нормативната и административна среда по отношение на устойчивото развитие и стартиране на дискусия за тяхното преодоляване

- Популяризиране на добри български и международни практики в области на устойчивото развитие в строителния сектор като: законодателство и регулации, планиране, финансиране, изпълнение и оценка на зелени проекти, технологични решения

Аудитория:

Архитекти и архитектурни бюра
Проектанти
Инженери
Конструктори
Консултантски компании
Одиторски и сертифициращи компании
Инвеститори в жилищни и бизнес имоти
Фасилити и ютилити компании
Браншови организации
Общини
Финансови институции

Организатор

Организатор на конференцията е Градът Медиа Груп, водещата медийна група в България в сферата на строително-инвестиционния бизнес, инфраструктурните проекти и обслужващите ги индустрии.

BuildinGreen – програма

8:30 – 9:00 Регистрация

Откриванe
Венета Кръстева, управляващ партньор, Градът Медиа Груп
Лиляна Павлова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

9:00 – 9:30 Откриващ панел
Промяната на пазара на строителната индустрия и широкото разпространение на устойчивото строителство

Модератор:
Здравко Генчев, Ен Ефект

Спикери:
Мартин Таузенд, директор BREEAМ
Проф. Никола Калоянов, член на УС на Българския съвет за устойчиво развитие

9:30 – 11:00 Панел I
Механизми за финансиране при обновяване на сграден фонд – възможности, проблеми, действия. Програми и мерки, финансирани от Европейския съюз.

• Какво предвижда индикативната програма за 2010 г. по Оперативна програма "Регионално развитие" за дейности, свързани с енергийната ефективност в сградния фонд?
• Кои ще бъдат получателите на средства по схемите, действащи през 2010 г.?
• Какви ще бъдат критериите за допустимост на строително-монтажните работи, които ще се финансират по действащите през 2010 г. схеми?
• Какви кредитни линии съществуват по отношение на жилищния и обществения сграден фонд? Как най-добре могат да се усвоят парите?
• Кои са най-добрите модели на финансиране? Какво се случва с програмите за обновяване на жилищния фонд?
• Къде се къса нишката в целия процес и от кои институции зависи успешното прилагане на програмите?
• ЕСКО договорът – как се прилага, къде се прилага, къде и защо не се прилага?
• Икономическа ефективност на мерките за енергоспестяване: какви са възможностите за прилагане на интегрирани решения в светлината на политиката 20-20-20 на Европейския съюз?

Модератор:
Христо Христов – КСБ, секция Енергийна ефективност

Спикери:
Лиляна Павлова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
Борислава Габровска, банкер в Европейска банка за възстановяване и развитие;
Димитър Дуков, изпълнителен директор на Фонд за енергийна ефективност;
Томислав Дончев, кмет на община Габрово;
Цвета Наньова, програмен мениджър на проект "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради" на Програмата за развитие на ООН и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Георги Базаджиев, началник-отдел "Енергийна ефективност" в "Овергаз Инк"

11:00 – 11:30 Кафе пауза

11:30 – 13:00 Панел II
Несъвършенствата на закона

• Стимулира ли в достатъчна степен действащото законодателство строителството и обновяването на сградите в съответствие с принципите на устойчивото развитие? Къде са пропуските?
• Какви изисквания налагат отделните нормативни актове като Закона за енергийната ефективност, Закона за етажната собственост и Закона за устройство на територията в сферата на енергийната ефективност? Кои са слабите им страни?
• Доколко са обвързани трите закона? До каква степен успяват да стимулират и контролират нивото на енергийната ефективност в строителството и в съществуващия сграден фонд?
• Защо не виждаме активни действия при обновяването на сградния фонд – жилищен и обществен? Защо липсва контрол при частичното обновяване на сградния фонд и от кого зависи той да бъде наложен?
• Какви действия трябва да се предприемат за да се услесни координацията по отделните дейности по енергийна ефективнсот, строителство и енергийно обновяване?
• Какви са новите моменти в Наредба 7 и кое предизвика нейното обновяване?
• Как се прилагат и контролират нормите за енергийна ефективност при съществуващия сграден фонд? Помага или пречи Законът за етажната собственост? Какви задъжения поставя той пред изпълнение на програмите за саниране на жилища?
• Как се прилагат и контролират нормите за енергийна ефективност при новото строителство?

Модератор:
инж. Стефан Кинарев, председател на УС на КИИП

Спикери:
Виолета Ангелиева, директор на дирекция "Технически правила и норми" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
Проф. Никола Калоянов, член на УС на Българския съвет за устойчиво развитие
Николай Пехливанов, заместник-председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление в Народното събрание;
Таско Ерменков, изпълнителен директор на Агенцията по енергийна ефективност;
Ангел Минев, изпълнителен директор на Асоциация за реновиране на етажната собственост
Димитър Стоянов – съветник по регионална политика, жилищни въпроси и енергийна ефективност към МРРБ

13:00 – 14:00 Обяд

14:00 – 15:30 Панел III
Устройствено планиране, архитектурно и инженерно проектиране на зелени сгради

• Планираме ли устойчиво? Какво е значението на устройственото планиране за устойчивото развитие? Достатъчни ли са изискванията на законодателството?
• Енергийна ефективност в градоустройственото планиране: какви са ключовите принципи и спецификата на архитектурните композиции в общите планове на градовете, за да се постигне максимален баланс между застрояване и енергийна ефективност?
• Коя е енергоефективната архитектура?
• Какви са важните особености при проектиране на енергоефективни сгради? Какво не трябва да забравяме?
• Значение на инженерното проектиране.
• Какво струва на Българина нискоенергийната сграда

Модератор:
инж. Кирил Велковски, партньор, "Хелмут Кьостлер"

Спикери:
проф. Веселина Троева, Катедра "Градоустройство" в Университета за архитектура, строителство и геодезия;
арх. Димитър Паскалев, Архитектурно бюро "Архитектоника"
арх. Александър Генчев, Ен Ефект, Център за енергийна ефективност
Станимир Механджийски, ръководител програма "Телелинк" ЕАД
арх. Андрея Момерин, Организация за устойчиво строителство Greenworks
Карло Марзот – управляващ директор, EZ MEP International

15:30 – 16:00 Кафе пауза

16:00 – 17:30 Панел IV
Устойчивото строителство – технологии, материали, управление

• Каква е сградата на утрешния ден?
• Кои са технологиите и материалите, необходими за реализацията на един устойчив проект?
• Как отделните компоненти и системи в сградите ги правят зелени?
• Как отделните компоненти и системи се интегрират и какви са взаимно подпомагат функциите си?
• Еволюция или революция: какво ще ни донесат новите материали и технологии?

Модератор:
арх. Александър Генчев, АБ "Солер" ООД

Спикери:
Тодор Димитров, Алукьонигщал
Георги Петров, Рехау
Кристиян Гуцов, Legrand България
Паскалис Гугудис, Polykem S.A.
арх. Росен Савов, зам. кмет на община "Изгрев" и експерт в областта на енергийната ефективност
Антония Андреева – представител на BGBC

РЕГИСТРАЦИЯ

За повече информация: www.buildingreen.bg

За контакти:

ГРАДЪТ МЕДИА ГРУП

тел.:  02/958 88 33  02/958 88 33 , 958 88 55
факс: 02/958 85 58
е-поща: events@thecitymedia.bg
адрес: София 1612
бул. "Академик Иван Ев. Гешов", 104, ет. 1, офис 1

Оригинална публикация

Leave a Reply