Ищван Капитани е назначен за Изпълнителен вицепрезидент на глобалното подразделение на Shell за Търговия с горива на дребно

Михаела Янева I 2.04.2014

От днес Ищван Капитани поема поста Изпълнителен вицепрезидент Търговия с горива на дребно в световен мащаб в Shell и ще бъде базиран в Лондон, Великобритания.

Г-н Капитани ще управлява най-голямата глобална мрежа за търговия с горива на дребно, работеща под една марка, с повече от 43 000 търговски комплекса в над 70 държави. В бензиностанциите с марката Shell работят около 500 000 души, като всеки ден се обслужват повече от 10 милиона клиенти.
От декември 2012 г. г-н Капитани заема позицията Вицепрезидент Търговия на едро с горива и смазочни материали за Северна и Южна Америка с офис в Хюстън, САЩ. Преди това е бил и на други ръководни позиции в структурата на Shell за търговия с горива на дребно, сред които управление на дейностите в региони в Азия, Южна Африка, Гърция, Турция и Централна и Източна Европа. Работил е в офиси на компанията в Лондон, Хюстън, Будапеща, Кейптаун и Хамбург.
Ищван Капитани е бил и Изпълнителен директор на Shell в Унгария, откъдето е родом.

Допълнителна информация:
Royal Dutch Shell plc
Компанията Royal Dutch Shell plc е учредена в Англия и Уелс, като централата й се намирa в Хага и е регистрирана на фондовите борси в Лондон, Амстердам и Ню Йорк. Фирмите от групата на Shell оперират в повече от 70 страни и територии, като бизнесът им включва проучване и добив на нефт и газ, производство и продажба на втечнен природен газ и течни горива от природен газ; производство, продажба и доставка на масла и химикали, както и реализиране на проекти за възобновяема енергия. За допълнителна информация, посетете www.shell.com.

Предупредителна информация

Компаниите, в които Royal Dutch Shell plc притежава пряко или непряко инвестиции, са отделни юридически лица. В това съобщение за медиите “Shell”, “Групата Shell” и “Royal Dutch Shell” се използват в някои случаи за удобство, когато става въпрос за Royal Dutch Shell plc и нейните дъщерни компании като цяло. По подобен начин думите „ние”, „нас” и „нашите” също се използват, когато се отнася за дъщерните компании като цяло и тези, които работят за тях. Тези изрази също се използват, когато не е необходимо да се назове конкретната компания или компании. „Дъщерни компании”, „Дъщерните компании на Shell” и „Компаниите Shell” в този документ се отнасят до компании, върху които Shell упражнява директен или индиректен контрол, като притежава или мажоритарен брой гласове, или правото да управлява. Компаниите, в които Shell има значително влияние, но не и право да управлява, се споменават като „свързани компании” или „сдружения” (associates), а компаниите, в които Shell е съуправител се наричат „съвместно управлявани дружества” (jointly controlled entities). В това съобщение за медиите сдруженията и съвместно управляваните компании се споменават и като „equity accounted investments”. Терминът „делът на Shell” се използва за удобство, за да обозначи прекия и/или непрекия дял (например, чрез нашия 23% дял в Woodside Petroleum Ltd.), притежаван от Shell в акционерно дружество, дружество или компания след изключването на дела на трети лица.
Това прессъобщение съдържа прогнозни твърдения относно финансовото състояние, резултати от дейността и бизнеса на Shell и Групата Shell. Всички твърдения, освен тези, отразяващи исторически факти, могат да се считат за прогнозни. Прогнозни твърдения са твърдения, които отразяват очакванията за бъдещето, базирани на сегашните очаквания и предположения на управителните органи и включват очаквани и неочаквани рискове и променливи, които могат да доведат до това реалните резултати, изпълнение на работата или събития да се различават съществено от тези, отразени или загатнали в тези твърдения. Прогнозните твърдения включват твърдения относно потенциалното излагане на Shell и Групата Shell на пазарни рискове, както и твърдения, изразяващи очаквания, вярвания, оценки, прогнози, преценки и предположения на управителите. Тези прогнозни твърдения могат да бъдат различени чрез употребата на изрази и фрази като „очакваме”, „вярваме”, „може”, „оценяваме”, „възнамеряваме”, „планираме”, „цели”, „перспектива”, „най-вероятно”, „ще”, „рискове”, „трябва” и други подобни термини и изрази. Има няколко фактора, които могат да повлияят на бъдещата работа на Shell и Групата Shell и да допринесат за това тези резултати да се различават съществено от изразените в прогнозните твърдения включени в този документ, включително (но не и единствено): (а) вариране на цените на нерафиниран петрол; (б) промяна в търсенето на продуктите на Shell; (в) валутни колебания; (г) сондажни и производствени резултати; (д) оценка на резервите; (е) загуба на пазарен дял и конкуренцията на индустрията; (ж) физически рискове и рискове на околната среда; (з) рискове, свързани с идентифицирането на подходящи потенциални имоти и цели за придобиване, както и успешното договаряне и изпълнение на такива транзакции; (и) рискът от водене на бизнес в развиващите се страни и страни, обект на международни санкции; (й) законодателни, финансови и регулаторни промени, включително регулаторни действия, касаещи климатичните промени; (к) икономически и финансови пазарни условия в различните страни и региони; (л) политически рискове, включително риск от изземване и предоговаряне на условията на договор с правителствени дружества, забавяне или напредък при одобряването на проекти и забавяне възстановяването на общи разходи; и (м) промяна в търговските условия. Всички прогнозни твърдения, съдържащи се в този документ, са изказани като цяло с уговорки чрез предупредителната информация, съдържаща се или спомената в тази секция. Читателите не трябва да разчитат неоправдано на прогнозните твърдения. Други фактори, които могат да повлияят на бъдещите резултати, се съдържат във формуляра 20-F на Shell за финансовата година, приключила на 31 декември 2013 г. (могат да бъдат намерени на www.shell.com/investor и www.sec.gov). Тези фактори също трябва да бъдат взети предвид от читателя. Всяко прогнозно твърдение важи само за датата на това прес-съобщение, 1 април 2014 г. Нито Shell, нито някое от дъщерните дружества, нито Групата Shell поемат ангажимента да актуализират или коригират, което и да е прогнозно твърдение в резултат на нова информация, бъдещи събития или друга информация. Вследствие на тези рискове резултатите могат да се различават съществено от тези, посочени, загатнали или подсказани в прогнозните твърдения в това съобщение за медиите.

 

Leave a Reply