Кофас издава първата си секторна панорама

Coface I 14.12.2012

Оказва се, че две трети от бизнес секторите носят рискове

„Секторна панорама”, новото тримесечно издание на Кофас, е насочено към рисковете при отделните сектори по света. Световната икономика е анализирана по 14 бизнес сектора в три големи региона: нововъзникващи икономики в Азия, Северна Америка и Европейския съюз. Анализът използва три индикатора – динамика, финансова устойчивост и кредитен риск. Тези показатели са разработени от икономистите на Кофас и са резултат от опита в разплащанията на наблюдаваните компании, анализирани от застрахователите в компанията.

В световен мащаб кредитният риск варира значително в зависимост от бизнес секторите:
- Фармацевтичният бранш, енергетиката и транспортът са достатъчно гъвкави
- Селското стопанство и хранителната промишленост, автомобилите и електрониката е необходимо да бъдат наблюдавани
- За разлика от тях, строителството, металургията и ритейл сектора са отслабени и са обект на висок кредитен риск

Във фокуса на анализа е и фактът, че китайската стоманодобивна индустрия има добра перспектива, но е деликатна в краткосрочен план.

„Глобализацията изисква нов поглед към секторите на икономиката, който надхвърля обикновената логика по страни и взима предвид стратегиите на компаниите в един и същи сектор, ограничаването на разходите, свързани с промените при суровините, адаптацията към основните технологични промени, както и големите промени при търсенето в нововъзникващите икономики. Когато в настоящата криза един кредитен застраховател идентифицира и разбира тенденциите в отделните индустрии, това позволява по-добри възможности за превенция на рисковете” – коментира Жан-Марк Пилю, Главен изпълнителен директор на Кофас.

В издадената от Кофас секторна панорама, секторите са подредени в три групи в зависимост от равнището на риск. Под влияние на забавянето в икономиката в глобален мащаб и на по-малко динамичния ръст на международната търговия, много бизнес сектори в момента са под заплаха. Опитът на Coface показва, че само няколко сектора се характеризират със средно равнище на риск.

- „Силни” сектори
Фармацевтичният бранш печели от нарастващите разходи за здравеопазване. Енергетиката печели от възможността да генерира парични потоци. Морският и въздушен транспорт, въпреки че са по-слаби във финансово отношение, се характеризират с умерен риск заради контролираната политика по тяхното управление.

- Сектори под наблюдение
За разлика от тях, селското стопанство и хранителната промишленост, автомобилите и електрониката се приемат за рискови от експертите на Кофас. Докато първите два сектора показват различия в зависимост от географската област, електрониката е жертва както на спада на китайската икономика, така и на рецесията в Европа.
- „Чувствителни” сектори
Особено мрачна е перспективата за три от бизнес секторите: строителство, металургия и дистрибуция. Случаите на проблеми с плащанията са често срещани, което е доказателство за значителен риск, особено в Южна Европа.

Строителството по принцип е сектор, чувствителен към икономическата обстановка в регионите. Докато в САЩ може да се очаква лек благоприятен обрат при тази дейност, то в Европа икономическите трудности продължават да оказват влияние върху домакинствата и обществените институции, които ограничават инвестициите си в тези области и не се надяват на позитивен обрат. В Китай вече са взети мерки за това жилищният балон да бъде спаднат. Случаят в ритейл индустрията е по-различен. Въпреки че нивото на вземанията се променя в позитивна насока, секторът страда основно от свиването на потреблението на домакинствата в развитите страни.

Стоманодобивната индустрия в Китай: консолидация, водеща до краткосрочни рискове

Стоманодобивната индустрия е символ на промяната на търсенето и предлагането към нововъзникващите икономики. През последните 10 години се наблюдава преместване на производството на стомана от Европа към Азия, която в момента представлява 65% от световното производство. В същото време, търсенето на стомана също се мести към тези икономики, докато търсенето в Европа е спаднало рязко. Причината, разбира се, е свързана с това, че основните потребители на стомана са автомобилната индустрия и строителството, които изпитват трудности в Европа.

Китай, който към момента най-големият производител и потребител на стомана, е ударен сериозно от свиването на дейността в страната и при основните си търговски партньори, което води до финансови затруднения. Всъщност китайският стоманодобивен сектор се характеризира със свръхкапацитет, поради присъствието на хиляди производители, което прави компаниите уязвими към текущия спад. Преструктурирането на сектора, провеждано от китайските власти, цели да насърчи раздвижването на производството в горния сегмент, за да повиши популярността на страната на международния пазар на стомана. Според Кофас процесът на преструктуриране може да доведе до редица промени при по-нежизнеспособните участници в краткосрочен план, но ще даде възможност за укрепване на мрежата на китайските стоманодобивни компании в дългосрочен план. 

Leave a Reply