КОГА КЗК ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО СДЕЛКАТА ЗА “ТРУД” И “24 ЧАСА”?

www.bulgaria-news.bg | 21.06.2011

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрацията при сделката на БГ "Принтмедия" ООД, но не и за сделката от 14 декември 2010 година по придобиването на ВАЦ-овите вестници

 

Със свое Решение № 493 от 18.04.2011 г. Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ разрешава концентрацията, която ще се осъществи чрез придобиване на пряк съвместен контрол от страна на БГ Принтмедия ООД, г-н Огнян Донев и г-н Любомир Павлов върху Медийна група България-Холдинг ООД ( ЕИК 121135162).
Решението е образувано производство по преписка, № КЗК/382/2011 г., във връзка с постъпило уведомление № 717 от 01.04.2011 г.
Съгласно официална публична информация на 09.04.2011 г., 10 дни преди Решението на КЗК, Огнян Донев и Любомир Павлов са вписани в Търговския регистър като собственици в Медийна група България холдинг ООД. Това става ясно от партидата на дружеството в публичния електронен регистър.
Решенията за промяната в собствеността на Медийна група България холдинг ООД са взети на общи събрания на 27.03.2011 г. Оттогава са и договорите за покупко-продажба на дяловете, които също са вписани в регистъра.
Както е известно, на 14.12.2010 г. бе и извършена сделка, при която регистрираното в България търговско дружество БГ Принтмедиа ООД придоби 100% от акциите на ВАЦ Медийна група България Холдинг ЕООД.
Съгласно Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/
концентрация е всяка операция, извършвана между независими предприятия, която води до трайна промяна в контрола върху предприятията – участници.
Концентрациите подлежат на нотифициране пред КЗК, ако сумата от общите обороти на предприятията – участници на територията на Р България надхвърля прага, посочен в чл.24, ал.1, т.1 от ЗЗК – 25 млн. лева за предходната финансова година и оборотът на всяко от поне две предприятия – участници в концентрацията е над 3 млн. лева или поне оборотът на предприятието – цел на придобиването в страната е над 3 млн. лева.
Съгласно чл.24, ал.2 от ЗЗК всяко предприятие е задължено да уведоми КЗК за концентрацията след сключването на договора, публичното оповестяване на търговото предложение или придобиването на контрол, но преди предприемането на реални действия по изпълнение на сделката.
До постановяване на решение от КЗК са забранени всички правни и фактически действия, свързани с предвижданата концентрацията (чл.82, ал.5 от ЗЗК).
За нарушение на тази забрана участниците в концентрацията могат да бъдат санкционирани с имуществена санкция до 10% от общия им оборот за предходната финансова година.
По този повод отправяме следните въпроси към Комисията за защита на конкуренцията:
1. Нотифицирана ли бе КЗК за сделката по продажбата на ВАЦ Медийна група България Холдинг ЕООД на БГ Принтмедиа ООД на 14.12.2010 г.?
2. Ако не, предвижда ли КЗК налагане на санкция от 10 % от оборота съгласно чл.24, ал.2 и чл.82, ал.5 ЗЗК на участниците в сделката от 14.12.2010 г. – Ост Холдинг ГМБХ и БГ Принтмедиа ООД?
3. Не следва ли Решение №493/18.04.2011 г. на КЗК да предшества вписването на новите собственици на Медийна група България холдинг ООД в Търговския регистър? Предвижда ли КЗК санкции по този въпрос?

Оригинална публикация

Leave a Reply