Медийната програма е европейски инструмент за подпомагане развитието на аудио-визуалния сектор

в. Класа | 25.05.201

 

Еврокомисията отправя нова покана за проектопредложения по инициативата за увеличаване на разпространението на европейски аудио-визуални творби във и извън ЕС

 

Медийната програма е инструментът, с който Еврокомисията подкрепя развитието на аудио-визуалния сектор и културната стойност на европейското кинематографично и аудио-визуално наследство. Глобалните цели на програмата са: да съхрани и обогати културното и лингвистичното многообразие на Европа, кинематографичното и аудио-визуалното й наследство; да гарантира отворения обществен достъп до него и да насърчи междукултурния диалог; да увеличи зрителската аудитория за европейски аудио-визуални творби във и извън ЕС и да засили конкурентоспособността на европейския аудио-визуален сектор в един отворен и конкурентен пазар, създаващ условия за заетост, включително чрез насърчаване на връзките между професионалистите в бранша. Програмата предлага различни действия и приоритети в няколко покани за проектопредложения годишно.
Актуалната покана съдейства за приспособяване на европейската аудио-визуална индустрия към новостите в дигиталната технология. Видео при поискване и дигитално киноразпространение (Video on Demand and Digital Cinema Distribution) е един от начините, по които Медийната програма се грижи да интегрира най-новите технологии и тенденции в бизнес практиките на бенефициентите. Дигиталните технологии направиха европейските аудио-визуални творби по-леснодостъпни извън пределите на съответната страна благодарение на новите методи за пренос на аудио-визуалното съдържание.
Свързаната покана за проектопредложения вече е отворена и разполага с бюджет от €7 млн., а заявленията могат да бъдат подавани директно към Изпълнителната агенция (EACEA) до 20 юни 2011 г. Главната цел на тази програма е да подпомогне създаването и използването на каталози от творби за дигитално разпространение до по-широка аудитория и/или собственици на киносалони от различни държави чрез модерни разпространителски услуги, при необходимост придружени от интегриране на системи за защита на дигиталното съдържание онлайн.
Проектите се борят за максимално финансиране от €1 млн., като субсидията не може да надвишава 50% от допустимите разходи. До участие се допускат фирми, регистрирани в някоя от членките на ЕС, Хърватия, страните от Европейската икономическа общност и Швейцария. При тази покана има две приоритетни линии, по които можете да подавате проекти. Първата е в областта видео при поискване – услуга, която позволява на потребителите да изберат аудио-визуално произведение от централен сървър, което след това става достъпно чрез излъчване и/или сваляне. Другата основна насока е дигитално видеоразпространение – дигитална доставка (в приемлив комерсиален стандарт) на "Основно съдържание“, т.е. пълнометражни филми, телевизионни филми и поредици, късометражни творби (фантастика, анимация и документални произведения), на киносалони за прожекции (чрез харддиск, сателит, онлайн).
Проектът трябва да е с продължителност от минимум три години и ще бъде избран по точни критерии, които ще се съобразят предимно с европейското измерение на каталога, качеството и рентабилността на предложения бизнес модел, маркетинговата стратегия, иновативните аспекти на предложението, създаването на мрежа, таргет аудиторията и потенциалното въздействие. Тези критерии дават пълна картина на това, какво ЕК определя като компоненти на един добър проект, който може да бъде разглеждан като успешна европейска инициатива. Споменатите компоненти не просто участват в изграждането на успешен проект, но и за изграждането на бизнес култура в европейските компании, обуславяща устойчив процес на развитие.
Практическото значение на тази програма за България е изключително голямо, защото тя е важна възможност за популяризиране на българската култура в чужбина чрез разпространяване на аудио-визуалните й произведения, така че да бъде запозната чуждестранната публика с огромното й културно наследство.

Стр. 15

Оригинална публикация

Leave a Reply