Новото списание “Икономика 21″ – традиция, новаторство, предизвикателство

в. Застраховател прес | Гергана ИВАНОВА | 28.04.2011

Новото междууниверситетско списание "Икономика 21", подкрепено институционално от СА "Д. А. Ценов" – Свищов, Икономически университет – Варна, СУ "Св. Кл. Охридски", Нов български университет – София, е вече факт. Първият брой на изданието, което е на български и английски език, излезе от печат. Списанието има претенциите да продължи добрите традиции на академичните издания и да се наложи сред потребителите на научна информация с фундаментални, изпреварващи времето изследвания. Да създаде условия за ползотворно сътрудничество между учени, необвързани институционално, да даде простор за изява и градивна конкуренция на научни идеи и разработки.

РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКУВАНИТЕ СТУДИИ И СТАТИИ

Природни ресурси и икономически растеж
Проф. д-р ик. н. Румен ГЕЧЕВ
Изследването разкрива взаимните връзки и зависимости между природните ресурси и икономическия растеж. Подчертава се особеното значение на качествените параметри на динамиката на БВП, в т.ч. ресурсният и енергиен интензитет и съотношението между използваните възпроизводими и невъзпроизводими ресурси. Направен е опит за оценка на реалните възможности за широкото използване на т. нар. алтернативни енергийни източници на основата на анализа ползи към разходи на фирмено равнище. Защитава се тезата, че изчерпването на невъзпроизводими ресурси налага промени 8 националните приоритети и води до съществени промени в световното стопанство.

Пазарният дух на времето и антикултурната му насоченост
Проф. д-р ик. н. Велчо СТОЯНОВ
Глобализацията и финансово-икономическата криза ни провокираха да се запитаме за посоката, в която ще продължат да се разбиват пазарът, пазарната икономика и обществото. Заклинанията "дерегулиране" и "свободен пазар" са подложени на тотална критика и все по-актуална става противоположната мантра – "регулиране". Експериментите на ултралибералите се оказаха твърде скъпи за данъкоплатците в света – около 2 трл. долара, социалните измерения са трудно оценими. След като непазарният реален социализъм се саморазпадна, а суперлибералният капитализъм се провали (за втори път в продължение на около 90 години), не остава нищо друго, освен да възприемем междинния модел или т.нар. "среден (благороден) път". Ако разумът, моралът и духът не възтържествуват, като се постави силен акцент върху образованието, науката и хармонията, едва ли може да се очаква добро бъдеще.

Ренесансът на теорията на растежа
Доц. д-р Зоя МЛАДЕНОВА
Тезата, върху която стъпва авторът, е, че са налице неоспорими доказателства, според които от средата на 80-те години на XX 8. 8 рамките на доминиращата теоретична парадигма – неокласическата, се възражда интересът към теорията на растежа. Публикацията е структурирана в три части. В първата авторът изяснява причините за ренесанса 8 теорията на растежа през последните десетилетия на XX в. Втората анализира ендогенните модели на икономически растеж като основната теоретична новост. Акцентът е върху основополагащите приноси на П. Роумър и Р. Лукас. В третата част са систематизирани други нови насоки на икономическите изследвания върху растежа, сред които е ориентацията към т.нар. "фундаментални" определители на растежа. В заключението авторът отбелязва, че преориентацията от проблемите на краткосрочните колебания към проблемите на растежа в най-новите икономически изследвания не е временна и конюнктурна, а устойчива и дългосрочна, и ще се запази в обозрима перспектива.

Данъчни въздействия в условията на криза
Доц. д-р Величко АДАМОВ Ректор на СА "Д. А. Ценов" – гр. Свищов
Всяко състояние на икономиката се оценява и характеризира в съответствие с възможността да се събират повече или по-малко приходи чрез данъците. Във връзка с това 8 настоящата статия се прави опит да се докаже връзката на икономическата криза с потребността от увеличаване или намаляване на данъците. Всички разсъждения в тази област задължително трябва да се съобразяват както с философията на данъците, така и с настроението на данъкоплатците. Важно значение имат мащабите на кризата, но не бива да се пренебрегва и психологическият аспект на данъчното облагане. В този смисъл доброто решение може да се окаже засилване на данъчното облагане на печалбите в банковия сектор или въобще отказване от данъците като инструмент за въздействие.

Ценности и асиметрия в поведението на личността и групата
Проф. д-р ик. н. Камен КАМЕНОВ
В статията са разгледани въпроси, свързани с поведението на личността и групата във връзка с йерархията на ценностите. Като форма на поведение, произтичащо от асиметрия в ценностите и липсата на устойчивост в тяхната йерархия, е разгледана подвижната благосклонност. Направена е връзка между морала и закона като източници на поведение за човешкия фактор и е дефинирана потребността от съответствие между морални и правни норми на поведение за личността и групата.

Преосмисляне на възгледи
Проф. д-р ик. н. Атанас ДАМЯНОВ
Изследването е изградено въз основа на релацията: "възгледи – преосмисляне" и се състои от три части. В първата част са представени бъзгледи за външнотърговско поведение на страните в преход. Преосмислянето на възгледите е извършено през призмата на ограничения държавен суверенитет, сценариите за продължителността на преходния/трансформационния период и пробивът във формата от страни – от Г-8 към Г-20. Във втората част ударението е върху глобализацията – противоречия и конфликти, глобалното предприятие и глобалния продукт – съмнения, търсене на правила в глобализацията и РБългария – страна-подизпълнител. Преосмислянето е към очертаване на глобален/световен проблем и противоречие, развита е методика за преход от слабоструктуриран към структуриран проблем и т.н. В третата част е представена парадигмата "Ре Ко Ин" (регионални конфликти и интернационализация (фирмена)). Обособени са пет групи регионални конфликти. При преосмислянето на тази парадигма е очертана нова група сблъсъци и механизми и буфери за намаляване на тяхното влияние върху външнотърговската дейност на фирмите и държавите в Европа.

Икономиката, основана на знанието, и новата икономическа парадигма
Проф. д-p Любен КИРЕВ
Господстваща научна парадигма в икономическата теория понастоящем е неокласическият икономикс, който поставя оскъдността на ресурсите и благата в основата на съществуването, функционирането и развитието на икономиката. Обект на анализ са редица нови явления, породени от икономиката, основана на знанията. Това са: изобилието от знания; специфичният начин на възпроизводство и отчуждаване на знанието; креативният характер на създаването на знания; запазването на полезността и неунищожимостта на знанията в процеса на употреба; промените в характера и механизмите на натрупване; многосубектността и лесното трансформиране на знанията от частно в публично благо. Тези нови реалности не се вместват в "прокрустовото ложе" на неокласическия икономикс и поставят под съмнение обяснителните му възможности. Същите могат да се разглеждат като прелюдия към криза, която да доведе до научна революция 6 икономическата теория и замяна на съществуващата с нова научна парадигма.

Равнище на социално-икономическо развитие и потенциал на областите
Проф. д-р ик. н. Нина ЯНКОВА
Отразени са резултати от изследване равнището на развитие и потенциала на областите в страната за 2008 г. и на тази основа са идентифицирани различията. Разкрити са онези аспекти 8 развитието на областите, които в най-голяма степен ще съдействат за повишаване равнището им на развитие. Обоснована е необходимостта от изследване на зависимостта между равнище на развитие и потенциал и са отграничени областите, за които се отчита най-голямо несъответствие.

Към читателите доц. д-р Величко Адамов, ректор на СА "Д. А. Ценов" – Свищов
Идеята за сп. "Икономика 21" се роди през 2008 г. по време на първата национална дискусия "Научната периодика в икономиката", проведена в СА ,Д А. Ценов" – Свищов. Обсъждането на потребността изданията да публикуват фундаментални, [изпреварващи времето изследвания и да излязат от институционалната [си затвореност намери приложение и доразвитие и по време на втората среща през 2010 г., проведена също в Стопанската академия. Участниците в нея единодушно взеха решение за издаване на междууниверситетско списание "Икономика 21". В него ще се публикуват студии и статии на български и английски език от дисертации и хабилитации, както и разработки на утвърдени учени от областта на икономиката и администрацията и управлението. Организацията по издаването и финансирането на списанието за 2011 г. се поема от СА ,Д. А. Ценов" – Свищов. Ръководството на академията, водено от разбирането, че за научната мисъл не може да има институционални граници, е убедено, че чрез проекта "Икономика 21" ще се създадат условия за ползотворно сътрудничество между учени и преподаватели от различни университети. Списанието ще осигури възможност за конкурирането на научни идеи и разработки от високо равнище, което в никакъв случай не трябва да се приема като обезличаване на вече утвърдени издания на научната периодика в икономиката. Целта тук е по-скоро сътрудничество и градивност на основата на показани сериозни научни резултати.

Стр. 16

Leave a Reply