Периодичните печатни издания трябва да посочват действителния си собственик, приеха на първо четене депутатите

Parliament.bg I 23.09.2010

Народното събрание прие на заседанието си на 23 септември 2010 г. промените на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. Те предвиждат периодичните печатни издания да публикуват информация за действителния собственик на изданието. Парламентът регламентира, че под "действителен собственик" се разбира физическите лица, които са крайни бенефициенти на собствеността в юридическо лице, което притежава участие в издателя. Информацията за тях трябва да се публикува в първия брой на печатното издание за всяка календарна година. До пет дни до отпечатването му издателят е длъжен да подаде в Министерството на културата декларация за действителния собственик на издателя. Депутатите приеха министерството да помества на интернет страницата си информацията за собствениците в десетдневен срок от получаването на декларациите. Производителят и разпространителят на списанията и вестниците ще носят отговорност за наличието в изданията на информацията за собствениците в изданията. Контролът за изпълнение на задълженията на разпространителите и производителите се възлага на кметовете на общини. Предвижда се приходите от глобите и имуществените санкции да постъпват по бюджетите на съответните общини. Според промените, глобите ще са в размер от 1000 до 2000 лева, а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лева. С промените правителството цели да се гарантира прозрачността на собствеността на печатните медии, за да се осигури защита на основни права на гражданите.

Оригинална публикация

Leave a Reply