Ползи от онлайн базираните маркетингови изследвания

сп. Sign Cafe | Диньо МАДЖАРОВ, директор изследвания в агенция Market Eyes | 2010-02-13 

Динамичното развитие на комуникационните технологии позволява все по-широкото им прилагане в различни сфери на бизнеса. Тук бихме искали да представим конкретните ползи от използването им в сферата на маркетинга и по-конкретно при провеждането на различни изследвания – социологически, маркетингови, тип "привидно пазаруване" и др.
За последните години в бизнеспрактиката използването на онлайн изследвания придобива все по-голяма популярност и приложимост. От проучване мнението по определена тема с онлайн анкета, съдържаща няколко кратки въпроса, през гласуване за идея, кауза, събитие, до по-задълбочени и мащабни изследвания по даден въпрос, изследователите и потребителите все повече установяват ползите от този начин на провеждане на изследванията.
В сравнение с традиционния начин на провеждане на изследванията, където събирането на първичната информация става чрез отпечатването и попълването на въпросници (анкети), или чрез провеждане на телефонни интервюта, този начин съдържа редица предимства.
Най-напред трябва да отбележим, че онлайн базирането на изследванията позволява едновременно да се прави събирането, обработката и съхраняването на информацията, което води за значителни улеснения и съкращаване на финансов, човешки и времеви ресурси.
На следващо място, резултатите се случват в реално време и в същия момент са готови за обработка и анализ. Тук се съкращава огромен ресурс необходим за въвеждането им и последваща оработка след получаването на попълнените въпросници (анкети).
Чрез онлайн методът допусканите грешки при въвеждането се свеждат до минимум. Този начин е много по-надежден, защото премахва недостатъците при ръчното въвеждане на данните.
Също така дизайнът на приложенията е максимално удобен за ползване от респондентите. Стъпките са лесни за следване, за отбелязване, има придружаващи обяснения при попълването, напомняния. Съществено предимство тук е и значителното съкращаване на времето за попълването му в сравнение с традиционния ръчен начин на попълване на въпросниците.

Друга важна характеристика на този начин е гъвкавостта. В реално време могат да се правят корекции на дизайна, въпросите, последователността, което при традиционния начин на провеждане на изследванията е свързано с много разходи и време, а понякога е и невъзможно, защото времето за осъществяне на изследването е ограничено. В реално време може да бъдат разгледани основни обобщения, анализи и графични изображения на резултатите от изследването.
Моделирането на приложенията за онлайн събиране на информацията избягва и риска от неотговаряне на въпросите. По този начин процентът на неотговорилите на въпросите се свежда до минимум, защото респондентът не може да премине напред, ако не е посочил отговор.
Разработването на специален софтуер, който позволява оптимизация на полевата работа, може да се определи като много полезен и необходим за изследователските агенции. Ползите от внедряването и използването на такова приложение са много и поради тази причини това е абсолютно иновативна идея.
Постигането на оптимизация по отношение на разходите – финансови, човешки, времеви, както и намаляването на рисковете и грешките, които съпровождат полевата работа, е от изключителна важност за агенциите, които провеждат изследвания. От друга страна се повишава качеството и бързината на осъществяване на изследванията, както и конкурентноспособността на агенциите на пазара, не само в рамките на България, но и в световен мащаб.
До момента усилията в страната по този въпрос са частични и локални – отделните агенции разработват свои собствени за нуждите си или най-често ползват чужди разработки.
В заключение трябва да отбележим, че в България към настоящия момент е започнала разработката на софтуерно приложение "Оптимус" за провеждане на онлайн изседвания. Целта е да бъде разработен с много функции и възможности от гледна точка на събирането, обработката и анализа на данните. След като бъде разработен се предвижда да бъде предложен за ползване от агенциите срещу абонамент.

Стр. 81, 82

Leave a Reply