PR и корпоративни комуникации в сектор “Енергетика”

сп. Ютилитис | Андрей ВЕЛЧЕВ | 15.05.2013

Основната цел при работа с медиите е идеите и тезите на корпоративния субект да се трансформират така, че да се превърнат в реални факти

Андрей Велчев е Докторант в Катедра Публична администрация към Философски факултет на Софийския университет "СВ. Климент Охридски" с тема на дисертационния труд "Политически комуникации". Андрей Велчев е магистър по Политически мениджмънт и публични политики и магистър по Масови комуникации в Нов български университет. Зам. главен редактор на сайта на Съюза на българските журналисти и журналист на свободна практика.
Подготовка на организация за ефективно реагиране при кризи и корпоративни комуникации в сектор "Енергетика" е много трудно в днешния динамичен комуникационен и социален свят. Повечето компании са затънали в теорията и разчитат на сухи и класически презентации както за вътрешния, така и външния корпоративен свят. Пиша от личния си опит и изследвания на кризисни случаи на събитията, на които станахме свидетели от първа ръка. Кризата на PR-a и корпоративни комуникации в сектор Енергетика и общуването с медиите, комуникацията с вътрешните публики, как да напишем и актуализиране кризисен план и значението на новите медии като част от елементите пребиваващи във връзката с общественото настроение и формирането му . Корпоративните и маркетингови комуникации са един от най-важните фактори за успеха на всяка компания. Това е начинът, по който компанията взаимодейства със своите служители и потребители. Това повишава морала на служителите и корпоративната култура. Той също така осигурява добра воля за служителите на компанията към потребителите. Дори потребителите могат да станат редовни, когато Вашият екип, отговаряш за комуникациите, дава максимални усилия чрез корпоративните PR комуникации. Поддържането на вашите служители може да помогне на компанията с оформянето на един по-добър и издържан облик.
"Дяволът е в детайлите", а реалните кризи съдържат много детайли, които предварително трябва да планирате и адресирате, и това гарантира, че публиките са го усвоили предварително. Тази програма за по-добър и ефективен PR и корпоративни комуникации ще ви снабди с най-добрите практики, умения и техники, както и ще създаде рамка за планирането на вашите дейности. Ако сте компания в сектор Енергетика, ще научите поуките от реалния живот, от кризите и извънредните ситуации, които ще ви помогнат да проектирате стабилни планове с инструменти, които са били тествани под налягане.
Кризата не е време да научите предизвикателствата и възможностите на социалните медии. Тези канали може да навредят и помогнат едновременно. Организациите трябва да разбират социалните медии, знаейки кога и как да използват тези канали в условията на криза. В същото време, съвременният свят ползва интернет навсякъде. Ние търсим начин да достигнем основните си публика "в движение". Затова разбирането на съвременните технологии може да направи вашите дигитални комуникации по-ефективни. Журналистите са подложени на все по-голям натиск, тъй като се конкурират в производството на бързи и точни новини и коментари. Кризите им предоставят възможност за представяне на завладяващи образи на жертви за интервю. Повишените изисквания водят до по-голям комуникационен натиск върху организации, уловени в хватката на кризата. Трябва да разглеждаме променящите се изисквания на медиите и да дефинираме организационните въпроси, свързани с планиране на отношенията с тях.
Обект на корпоративните комуникации са всички обществени признати организирани структури, осъществяващи се в различни облаети на обществения живот, спрямо които е отправена възпроизвежданата от субекта комуникация. Обектът на корпоративните комуникации е активен участник във всяка комуникационна ситуация, когато е налице двупосочна комуникационна връзка в комуникационните канали. Кризисната ситуация на предварителния сценарий предполага наличие на властови ресурс от страна на субекта, създаващ кризата, като на тази база по предварителен сценарий се осъществява дискредитиране на корпоративния субект с цел изместването му от заетите позиции и мястото в обществената система.
Като начало е редно да се изясни, че думата "криза" произхожда от гръцки и означава "присъда", решение по някакъв въпрос или в съмнителна ситуация (2). Оттук можем да констатираме, че в една примерна ситуация като тази на PR и корпоративни комуникации в сектор Енергетика основни причини за изпадането на дадена организация в кризисно състояние могат да се посочат различни причини като грешки в разбирането и анализа на пазарната ситуация, неумение за ефективно управление на организацията, лош мениджмънт, слаба организационна култура, липса на себеуважение (3) и уважение към организацията. Кризисна ситуация на разградения институционален имидж се наблюдава тогава, когато овластен субект наруши демократичните норми и правила на пазарната икономика, "осребрява" властта си и се стреми към защита на личния и корпоративен интерес за сметка на обществения.
При кризисна ситуация на "обърнатия образ" се наблюдава управлявана тенденция за създаване на превратна представа за корпоративния субект. Целта е промяна на общественото мнение по посока отнемане на доверието спрямо субекта. Основната цел при работа с медиите е идеите и тезите на корпоративния субект да се трансформират така, че да се превърнат в реални факти. В този смисъл работата с медиите, разбирана като процес, представлява структуроопределящ момент в цялостната комуникационна политика на корпоративния субект (4). Идентичността на корпоративния субект е част от корпоративната и PR култура и основа за нововъведения на комуникационната стратегия по отношение на установяването на корпоративния имидж и разширяване н а комуникационната ниша в публичното пространство, в която субектът развива своето публично позициониране.
***
Библиография:
1 Кови, Cm, Б.Уитман, Предвидими резултати в непредвидими времена, Кибеа, 2010, стр.22
2 Ярних, В.И., Успешно управление в условия на криза, Софт Прес , 2007, стр.10-20
3 Ярних, В.И, цитирано произведение
4 Бъртън, Л., Р. Люки, Управление на кризи, Харвард Бизнес Ревю, Класика и стил, С, 2007, стр. 87-92
5 Тай Л., "Бащата на манипулацията", изд. "Рой Комюникейшън", С, 2000
6 Валентин Василев, доц. д-р, "Управление на човешките ресурси в условия на криза – предизвикателства и тенденции". Годишник на Център по Публична администрация, НБУ, том 7

Стр. 37,38-39 

Leave a Reply