Представяне на модели на системи на публично-частно партньорство на местно ниво се проведе във Варна

PRESS.dir.bg

В периода 4-7 март, 2010 в х-л Романс, КК ”Св. Константин и Елена , се проведе обучение за служители на Община Варна, което е част от реализацията на проект “Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично-частни партньорства в община Бургас и Югоизточния планов район”. Проектът е по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България” бе организатор на четиридневния курс като партньор на Община Бургас в провеждането на обучения по проекта за Община Бургас, общините от Югоизточния район и Община Варна. Преподаватели бяха висококвалифицирани експерти, участвали в направените анализи по предходните дейности и работили по подготовката на пилотния модел за ПЧП, специалисти с богат опит в процеса на реализация на ПЧП в страната и ЕС. Те разгледаха процеса на цялостно управление и реализиране на ПЧП на общинско ниво, постигайки ефективен баланс между теорията и практиката и създавайки реални предпоставки за доразвитие и усъвършенстване на обучаваните.

Участващите в обучението демонстрираха засилен интерес по темата за публично-частното партньорство и активно дискутираха с експертите реални казуси от практиката при реализиране на ПЧП на местно и регионално ниво.

В рамките на проекта бяха засегнати теми като идентифицирането, формализирането, финансирането, управлението и реализирането на ПЧП, конкретни фактори, обуславящи необходимостта от ПЧП и предимства произтичащи в процеса на работа. Експертите представиха резултатите от проведените анализи и проучвания, както и разработения конкретен пилотен модел. Разгледани бяха европейски практики в сферата на нормативната уредба и реалната реализация на ПЧП в Гърция, Испания, Чехия, Италия, Словения, Португалия.

Последните дни бяха насочени към практическата част на обучението, като чрез провокиращи дискусии и реални казуси се постигна по-доброто усвояване и реализиране на процеса на публично-частното партньорство на местно ниво.

За повече информация: 

CEED България

Тел.02/ 819 42 43

05.03.2010г

гр. София

 

 

 

***Тази информация е създадена в рамките на проект „Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично-частни партньорства в община Бургас и Югоизточен планов район” Договор реф. №: А08-14-38-С/10.02.2009, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Бургас и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Оригинална публикация

Leave a Reply