Приключи успешно проект на ЛТУ

Международни прояви ООД I 19.06.2013

 Лесотехническият университет ще има модерен библиотечно-информационне център

Вчера /18 юни 2013 г./на пресконференция в Лесотехнически университет София, чл.кор.проф.арх. Атанас Ковачев обяви приключването на проект „Модернизация на Библиотечно – информационния център, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда в Лесотехнически университет София”, който се осъществи с финансова помощ по ОП Регионално развитие "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации".

Проектът (Договор BG161РО001/1.1-07/2009/002) е на стойност 3 840 073,71 лв., които се разпределят по следния начин:
• Съфинансиране от ЕФРР (мин. 85%) – 3 264 062,65 лв.;
• Национално съфинансиране (мах. 10%) – 381 121,06 лв.;
Собствен принос на Лесотехнически университет (мин. 5%) – 194 890,00 лв

Дейностите по проекта включваха: изграждане на модерен библиотечно-информационен център, подобряване на условията за работа и учене в библиотеката на Лесотехнически университет, подобряване на енергийната ефективност в сградата, подобряване на достъпа до образователните услуги на лица с увреждания и създаване на условия за прилагане на иновационни методи за обучение (вкл. дистанционно) чрез обновяване и внедряване на нови технологии в библиотеката.

Реализацията дава съвременно решение на библиотеката чрез осигуряване на електронен достъп до библиотечния фонд, посредством места за терминали и места за преносими компютри. Педвидено е помещение за професионален бук-скенер, с чиято помощ библиотечните работници ще имат възможността да дигитализират всяка новопостъпила книга, списание или друга научна литература.

Предвижда се зала – „Център за трансфер на технологии“, както и зала „Център за младежко информационно общество“, зали за групова работа и др.
Осигурени са 45 индивидуални работни места, оборудвани със стационарни компютърни конфигурации, три читални за групова работа за групи от 8-10 човека и зони за свободен достъп на литературата.
Според арх. Ковачев, ръководител на проекта, изградената комуникационна инфраструктура е на високо съвременно техническо ниво, като същевременно е „близка” до потребителите – библиотекари и читатели.
Модернизацията на цялостната библиотечна дейност включва обобщено:
– дигитализация на книжните фондове с използуване на модерна сканираща техника и софтуер и съхраняването им върху мощен сървърен комплекс;
– достъп до книжните фондове през енергоспестяващи терминални работни места;
– осигуряване на Интранет/Интернет on-line достъп до електронните бази данни на библиотеката;
– изграждане на информационен портал на библиотеката;
– въвеждане на RFID система за защита и контрол на екземплярите от книжния фонд;
– изграждане на система за видеонаблюдение и контрол на достъпа;
– управление на финансово-отчетната и статистическа дейност;
– интеграция на въведените нови технически средства и софтуер.
Модернизацията е съобразена с действащите европейски и световни стандарти и издига библиотеката на ЛТУ и Университета като цяло на качествено ново ниво.
За повече информация:

http://ltu.bg/a/nav/university/university/853

 

Leave a Reply