Проект “Обучение и квалификационни услуги за служителите на ОМВ България ООД”

Елена КАЙРЯКОВА I 26.10.201

Оперативна програма" Развитие на Човешките ресурси"

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА – ФАЗА 2

Проект “Обучениe и квалификационни услуги за служителите на ОМВ България ООД”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обща цел: Повишаване професионалната квалификация и производителността на човешкия капитал в ОМВ България ООД чрез обучения на служителите, адаптиране и надграждане на тяхната професионална квалификация и ключови умения, необходими за ефикасното и ефективно изпълнение на трудовите дейности.

Специфични цели:
• Развитие на професионалните знания и умения и повишаване на адаптивността на служителите на ОМВ България ООД посредством предоставяне на професионална квалификация и обучения по ключови компетенции. Успешно преминаване и завършване на предвидените обучения от всички служители, включени в тях.
• Повишаване на качеството на предлаганите услуги от ОМВ България ООД и респективно повишаване конкурентоспособността на компанията на местния и международния пазар.
• Подобряване условията и безопасността на труда при изпълнение на трудовите дейности.

Брой обучавани лица: 38 служителя на ОМВ България ООД

Продължителност на проекта: 8 месеца

Партньори по проекта:
• "Интернешънъл Консултинг Груп” ООД
• „Ню Харайзънс” ЕООД

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “ОМВ България” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, чe този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Leave a Reply