Проект ще подобрява политиката по интеграция на граждани на трети държави в България

 
BG EIF 2009/01-07.01 “Успешната координация – основа за правилна интеграционна политика” се осъществява от Фондация “Център за предприемачество и управленско развитие – България“ и се съфинансира от Европейския съюз
 
14.04.2011 г., София. Работна група от представители на всички заинтересувани институции и организации в България ще координира и подобрява работата с имигрантите в страната в рамките на Проект “Успешната координация – основа за правилна интеграционна политика”. Проектът се финансира от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави чрез Министерството на труда и социалната политика, и ще продължи до юни 2011 година.
 
По време на първия Дискусионен форум по проекта, проведен на 7 април в София, участниците поставиха проблема за липсата на ефективна координация между заитересованите страни при интегрирането и подкрепата на имигрантите. Организациите, които се занимават с проучване и изследване на този процес, изразиха становище, че няма единна и ясна структура, която да е позната и от полза на всички занимаващи се с тази проблематика. В следствие на това представителите на работната група ще обединят усилия, информация, знания и опит за популяризиране и въвеждане на успешните практики на взаимодействие в София и в различните общини на страната.
 
Дейностите на проекта предвиждат:
 
  • актуализиране и разширяване на механизмите за координация и комуникация сред ключовите участници в интеграционната политика;
  • организиране на 6 кръгли маси на регионално ниво за ефективно управление на интеграционните процеси – в градовете София, Враца, Велико Търново, Варна, Бургас и Пловдив;
  • провеждане на дискусионно-организационни форуми на национално ниво за актуализиране и засилване координацията, ролята и значението на изградената мрежа от отговорни организации и институции.
 
Проектът цели да координира усилията на членовете на работната група, в която са включени представители на държавните институции – МТСП, Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Държавна агенция за защита на детето, Главна инспекция по труда, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи и др.; представители на системата за професионално образование и обучение; представители на местната власт – областни и общински администрации; представители на неправителствени организации и международни организации, занимаващите с процесите на имиграция.
 
За допълнителна информация:
 
Надежда Ташева
Ръководител проект
Фондация “Център за предприемачество и управленско развитие – България“
Моб. тел.: +359 (879) 952202
E-mail: contact@seaf.bg
За медийни запитвания:
 
Стоян А. Стоянов
PR Мениджър
PRoWay Communications Agency
 
Моб. тел: + 359 (879) 646 648
E-mail: stoyanov@proway.bg
 
Фондация “Център за предприемачество и управленско развитие – България“

 

Leave a Reply