Семинар на тема: “Годишно счетоводно приключване на 2009 г. Промени в данъчната нормативна уредба за 2010 г.”

EVENTS.dir.bg

Кога: 24.02.2010 г. (сряда), 9.30 часа
Къде: София, хотел "Плиска"
Достъп: Такса участие
Организатор: ЕТ "Апис Колев", партньор Microinvest

Събитието: 

Акценти в програмата:

• Промени в счетоводната и данъчната нормативна уредба за 2009 г., които намират приложение при съставянето на годишните финансови отчети и данъчното облагане за 2009 г.;
• Годишното счетоводно приключване:
- инвентаризация, обезценка, провизии;
- брак и липси на дълготрайни и краткотрайни активи;
- корекции на ползван данъчен кредит за 2009 г.;
- счетоводно отчитане на данъка върху печалбата и отсрочените активи и пасиви;
• ГФО за 2009 г.
- представяне на информацията в съставните части;
- оповестяване на информацията;
- одитиране на годишните финансови отчети;
- публикуване на ГФО;
• Промени в данъчните закони за 2010 г. – ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС

Лектор: Евгени Рангелов, магистър по финанси

За контакти и записвания:

1000 София, ул. “Ангел Кънчев” № 11,
тел. / факс: 988 36 41; 988 51 13
www.apis-kolev.com office@apis-kolev.com

Допълнителна информация: http://microinvest.net/marketing/seminar_apis_microinvest_1.pdf

Оригинална публикация

Leave a Reply