Успешен старт на Британската бизнес академия Investors in People

Ivan Georgiev I 20.12.2013

Британската бизнес Академия „Investors in People” стартира в България по проект за „Транснационално партньорство за усъвършенстване на корпоративната организационна култура и развитие на човешките ресурси”, по схема „Без граници”, безвъзмездно финансирана от Европейски Социален фонд 2007 – 2013 и успешно приключи първия си етап през декември 2013 година.
В Академията участват над 60 представители от големи, средни и малки стопански организации от различни бизнес сектори.
Част от тях са: АЕЦ Козлодуй, АЕЦ Гълъбово, ЧЕЗ Разпределение, ЕВН България, Макдоналдс , Мтел, Билла България, Пиреус Банк, TBI info, Винпром Пещера, Siemens, Софарма Трейдинг, Дунапак, Дънди Прешъс Метълс, Асарел Инвестмънт, Холсим Кариерни Материали, 60К, Лемна Екоинвест, Училище по Мениджмънт към НБУ и много др.
Британската бизнес академия има за цел да развие практически знания и умения за усъвършенстване на бизнес стратегии, разработване иновативни модели за успешно управление на промяната, непрекъснато подобряване изпълнението на работата, повишаване конкурентоспособността на компаниите в съвременния бизнес.
По време на Академията водещи сертифицирани консултанти и преподаватели от Investors in People International – Великобритания и IHR – България ще запознаят участниците с най-добрите бизнес практики за организационно съвършенство, базирани на Стандарта „Investors in People”.
Участието в пилотния проект е безвъзмездно. На десет от всички участници в Академията, които постигнат най-високи резултати в техните компании с принципите и индикаторите на „Investors in People” ще бъде осигурено безплатно пътуване до Великобритания, с цел обмяна на опит и получаване на нови знания, ориентирани към специфичните им бизнес приоритети. култура и развитие на човешките ресурси”
„Investors in People“ е стандарт за организационно съвършенство, отличен бизнес инструмент, създаден да подобри до най-висока степен изпълнението чрез хората. Стандартът може да има значителен принос за развитието на бизнеса и публичния сектор в страната.
“Investors in People” е иновативна рамка за подобряване на бизнес резултатите и управление изпълнението на работата, която дава конкурентно предимство на компаниите, съобразно индивидуалните нужди на всяка една от тях. Той създава култура за непрекъснато усъвършенстване на организациите, насърчава креативността, корпоративната социална отговорност и равните възможности за реализация на служителите и разгръщане на техния потенциал за успеха на компаниите и хората.
България е една от страните с лицензионна юрисдикция, с ексклузивен представител и консултант International Human Resources (IHR).
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. “Интернешънъл Хюмън Рисорсиз” EООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.” 

Leave a Reply