Военният телевизионен канал е с нова концепция

в. Българска Армия | Спирдон СПИРДОНОВ | 2010-01-08 

ВТККонцепцията за развитие на Военния телевизионен канал (ВТК) е разработена в съответствие с цялостната визия за развитие на отбранителния сектор go 2013 г., заложена в "Програмата на правителството на европейското развитие на България 2009-2013 г". Конкретно са отчетени мерките по целите, залегнали в Приоритет VII. "Превръщане на страната в основен фактор за стабилността в региона и света, в уважаван член на ЕС", раздел 2 "Модерна отбранителна политика".
ВТК има потенциал да се развие като форум за укрепване на общественото доверие към политиките на МО, се посочва в концепцията. Като основни функции и задачи на ВТК са изброени отразяване и представяне на събитията и темите, свързани с военната сигурност и процесите в армията пред специализираната аудитория – военнослужещите и гражданските лица, които са професионално свързани с армията и отбранителната политика; представяне на военната тематика пред други публики, които не са пряко свързани и не познават в детайли армейската институция -част от тези публики са младите хора, на които предстои избор на професия (затова част от важните функции на ВТК са да подпомогне мотивацията и процеса на селекция на младежите, които се насочват към кариера в армията); подпомагане на комуникацията на армейските институции и военнослужещите с други професионални и социални групи; създаване на условия и активно участие в дефиниране на темите за публични дебати, свързани с развитието и процесите в съвременната български армия, външната и отбранителната политика; насърчаване участието на военнослужещите и служителите на МО не само като обекти и основна целева група, но и като активни субекти в отправянето на послания към обществото и подпомагане запазването на връзката на военнослужещите, включени в състава на военните ни контингенти зад граница с България, като осигурява информация за процесите в обществения и политическия живот у нас.

Стр. 14

Leave a Reply