Инж. Иван Иванов – председател на съвета на директорите на “Интер експо център” – София: Изложенията са среда, която амбицира фирмите по време на криза

в. Строителство Градът | 2010-04-13

Иван Иванов започва професионалната си кариера в изложбената сфера преди близо 25 години. Бил е ръководител на направление "Специализирани изложби" и директор в агенция Булгарреклама ЕООД, а от 1994 г. и до сега е управител на агенция "Булгарреклама" ЕООД, член на борда на директорите и изпълнителен директор на "Булгарреклама холдинг" АД, както и председател на съвета на директорите на "Интер експо център". През 2009 г. общото събрание на Централноевропейския панаирен съюз (CEFA) избира Иван Иванов за президент на съюза с мандат за 2010 г.

Г-н Иванов, "Интер експо център" навлезе в активна фаза от изложбената си дейност за тази година. Какви са вашите впечатления за участниците, а и за посетителите на специализираните инициативи?

- Зад себе си вече имаме две от най-големите международни изложения – "Българска строителна седмица" и "Техномебел". И двете изложби са в отрасли, които са от най-потърпевшите от кризата, която преживяваме. Разбира се, че имахме притеснения и се опитвахме да реагираме адекватно на сложната конюнктура, така че да създадем по-благоприятна среда за изложителите. Използвахме активно различни форми на организация и мениджмънт. В резултат се оказа, че и двете изложения преминаха при много добро представяне на бизнеса от тези важни отрасли. Дори ще спомена, че близо 20% от участниците в "Българска строителна седмица" бяха компании с първо участие в изложението. Факт, който подсили оптимизма ни и за следващите изложения. Разбрахме, че сериозният бизнес няма намерение да изключи от дневната си програма участието в международния изложбен живот.
Редица експерти споделят мнението, че изпитанията, които кризата поднася на бизнеса, имат оздравителен ефект от гледна точка стабилност и легитимно присъствие на пазара. Не е пресилено да се каже, че нашите изложбени зали приемат точно представителите на тази "пречистена среда". Прави впечатление, че донякъде за сметка на количеството идват фирми, които представят силни иновационни решения – техника, технологии, продукти, услуги. Някои се явяват с премиери и дори предпремиери на нови продукти. Елементът на иновативност сякаш преобладава за сметка на затормозеното екстензивно развитие. Нашите изложители имат амбиция да бъдат сред участниците на пазара днес, но имат визия и за дните след преодоляването на бариерите. На фона на всичко това бих казал, че и потокът от посетители променя своя профил.
Превес има професионалната бизнес обвързана аудитория с ясно очертани интереси, която води диалог и е мотивирана да постигне позитивен резултат от новите контакти. Интересно е, че посетителският поток не отстъпва по численост на аудиторията, която посрещаха изложенията ни предишни години. Например строителната изложба тази година приключи с 25-процентен ръст на посетителите спрямо мартенското издание през миналата година. При това той става забележимо по-наситен точно с професионалисти и мениджъри, които имат пряко отношение към бизнес нишата на изложенията. За нас това са индикатори, че изложенията наистина са среда, която подхранва амбициите на фирмите при криза.

Какво бихте споделили за международните изложения "Експоенергетика", "Булконтрола" и "Вода София" 2010, които са на дневен ред в "Интер експо център" от 13 до 16 април?

- Рецесията, която преживява икономиката, не заобикаля никой отрасъл и производствен сектор. При едни тя се усеща по-силно, други имат повече резерви и стратегия за преодоляване. Разковничето е в реформите, които трябва да извърши отделното малко или средно предприятие, всяка местна структура. Всички се замислят върху възможностите, които дават фондовете за микрокредитиране, рисковия капитал, редицата национални оперативни програми – за технологична модернизация, за покриване на международно признати стандарти, за създаване на регионални бизнес инкубатори или развитие на клъстъри и т.н. В ход е работата по стартиращи иновативни предприятия, за които се предвижда подкрепа за внедряване на върхови технологии, продукти и услуги. Експонирането на новите и модерни решения, плод на интелектуалните усилия на учени от различни страни, индиректно мотивират мениджъри и предприемачи да обърнат поглед към мултиплициране на готови резултати и внедряването на добри практики за техническо и технологично развитие и изпълнение на големи или малки инфраструктурни проекти.
Едни от целите на енергийната политика на страната са свързани с намаляването с 20% на емисиите от въглероден диоксид, други са свързани със сигурността на снабдяването и диверсификацията на електроенергията и на газовите доставки. Съществен аспект е енергийната ефективност, която у нас продължава да е ниска и това е проблем. В ход е хармонизирането с европейската политика по отношение на сградите, крайните потребители на енергия и редица енергийни услуги.
Във всички тези направления се търсят решения на различни нива и от различни структури. Що се отнася до практическите мерки в живота, те се взимат от бизнеса и изложенията дават една чудесна възможност иновациите и новостите да бъдат поставени във фокуса на деловите хора. Съчетани с модерните технологии на монтаж, лесно поддържане и обслужване вече водят до редица икономии – на време, труд, енергия, материали и т.н., и като цяло повишават ефективността на стопанската дейност.
"Експоенергетика" представя модерна техника и технологии за производство и управление на енергията чрез комбинираното производство на електро- и топлинна енергия, за обновяване на мощностите и повишаването на енергийната ефективност на сгради и обекти, отоплителна и климатична техника, вентилация и газ инсталации за битовия и промишления сектор и други решения.
Основни направления на 39-ото издание на "Булконтрола" са "Буллабор" и "Булекология", които показват нововъведения в областта на контролно-измервателните прибори и аналитичната апаратура, електрониката и автоматизацията, лабораторното оборудване и стъклария, приложния софтуер и системите за мониторинг и превенция, необходими за ефективна борба със замърсяването на околната среда.

За четвърта поредна година съвместно с Берлинския панаир организирате "Вода София" 2010. Какво продлага изложението?

- Изложението "Вода София" предлага разнородни решения за изграждането на съвременна ВиК мрежа и повишаването на ефективността във водния сектор – техника и технологии за вододобив, за пречистване и преработване на питейни и отпадни води, контролни съоръжения за превенция от наводнения, за анализ, поддържане и почистване на плувни басейни, канализации, водоеми и др.
Eкспонатите на "Експоенергетика", "Булконтрола" и "Вода София" 2010 носят заряд от нови и оригинални решения, които ще улеснят работата на проектанти, инженери, технолози, еколози, експерти в областта на метрологията и стандартизацията, строители и специалисти от различни отрасли на икономиката. Те насочват вниманието на бизнеса към редица стъпки в областта на индустриалната автоматизация и използването на съвременните комуникационни системи за широк кръг дейности. Много от тях ще подсилят капацитета и ще улеснят технологичното развитие в индустрията и в областите, свързани с водата, околната среда и здравето дори. Те показват върхови технологии, модерна техника и апаратура, висококачествени материали и изделия, необходими за изграждане, реконструкция или модернизация на инженерната инфраструктура в областта на водния и енергийния сектор на страната. Внедряването им ще позволи на фирмите от редица сектори на икономиката да се доближат до изискванията и директивите на Евросъюза за редица параметри и за борбата с климатичните промени, която засяга широк кръг индустрии. Така бизнесът по-лесно ще се включи в множеството проекти, свързани с енергетиката, водното стопанство, включително пречистването на отпадъчни води – изключително актуален проблем за много селища и зони в страната.
Могат да бъдат консултирани както специалисти, на които предстои изграждането на пречиствателни инсталации за питейни, битови и промишлени отпадни води, така и хора с грижи към обекти, които се нуждаят от рехабилитация и модернизация, а те не са малко.
Българските общини участват в специализираните изложения със свой колективен щанд и ще представят опита и потенциалните си инвестиционни намерения в секторите "Енергетика" и "Води". Тази година те са един от най-големите инвеститори във водна инфраструктура и в проекти за енергийна ефективност и ще представят текущи проекти с европейско финансиране, както и инвестиционните си намерения, за които търсят инвеститори. Организатор на общинското участие е "НСОРБ – Актив" ЕООД, дъщерна фирма на Националното сдружение на общините в Република България.

Как изглежда традицията да съчетавате изложбите с делови форуми и други бизнес инициативи?

- Както вече споделих, "Експоенергетика", "Булконтрола" и "Вода София" 2010организираме на фона на една сравнително благоприятна среда от гледна точка амбициите на бизнеса за внедряване на експонатите. Ние проучваме обстоятелствата, плюсовете, минусите и тенденциите, които очертават развитието на отрасъла, в който работят нашите изложители. Това определя и стратегията ни за включването им не само като изложители, но и като активни участници в делови форуми, с което искаме да повишим полезността за бизнеса – роден и чуждестранен. По тази логика бих казал, че успяхме да изградим една наситена с форуми и събития програма, така че дните на изложенията да бъдат паралелно и дни на активни бизнес контакти.
Ще започна със семинара "Публично-частното партньорство във водния сектор в България – възможности и перспективи", който ще се проведе още първия ден и по време на който ще бъдат дискутирани едни от най-актуалните теми в тази сфера. Състоянието и перспективите за развитие и модернизиране на водното стопанство са в полезрението на всяка страна и се очаква "Вода София" 2010 да бъде посетено и от група специалисти от Франция с интерес към водния сектор и към български компании – потенциални търговски и бизнес партньори.
Интерес към форума проявяват и немски предприемачи, участници в организираната от IDCED (International Dialogue Centre Environment and Development), Магдебург – Германия, тридневна Кооперационна борса, които търсят контакти с български експерти и специалисти във водния сектор.
Ние допълваме потенциала си в сътрудничество с различни организации и се стараем максимално да бъдем полезни за експерти и мениджъри от различни сектори на икономиката. В рамките на изложенията Enterprise Europe Network – България например организира кооперационна борса с предварително уговорени двустранни срещи с чуждестранни партньори в областта на енергетиката, енергийната ефективност, отоплението, климатизацията и вентилацията, газ инсталациите и електротехниката.

Стр. 26 – 27

2 Responses to “Инж. Иван Иванов – председател на съвета на директорите на “Интер експо център” – София: Изложенията са среда, която амбицира фирмите по време на криза”

  1. Me Says:

    Shushumiga samovliubena. Neshtastnik. Pulen profan i bokluk. Perach na kinti… Kipri se oshte ne6tastnika

  2. Trento Says:

    Ха-ха, изглежда ми на стар тарикат, магураджия, с ризка и вратовръзка…

Leave a Reply