Медиите в България – статистика

www.bgreklama.bg  I 26.05.2014  

Според данни на НСИ през 2013 г. в страната действат 103 български регистрирани и лицензирани телевизионни оператори. Телевизиите с наземно разпръскване и тези по кабел и сателит са излъчили програми с обща продължителност 716.5 хил. часа, което е с 2.2% по-малко в сравнение с 2012 година. 

Най-голям е относителният дял на художествените предавания (игрални, телевизионни и видеофилми) – 27.2% (194.8 хил. часа). Намалява делът на музикалните предавания от 17.1% през 2012 г. на 12.8% през 2013 година. През 2013 г. делът на информационните предавания е 8.0% (57 055 часа), на забавните предавания – 4.0% (28 302 часа), и на информационно-забавните – 4.3% (30 495 часа) от всички предавания. 

Образователните предавания заемат 1.3% (9 121 часа) от всички предавания и в сравнение с 2012 г. намаляват с 1.6 процентни пункта през 2013 година. Делът на предаванията за детската аудитория е 3.0% (21 782 часа), а на излъчените реклами – 5.5% (39 758 часа) от всички предавания.

През 2013 г. радиооператорите (83 бр. радиа и радиомрежи) са излъчили 650.5 хил. часа радиопредавания, което е с 1.0% (6 573 часа) по-малко в сравнение с 2012 година. Най-голям е делът на излъчените музикални предавания – 45.9%, и в сравнение с предходната година този дял се увеличава с 2.4 процентни пункта.

Новините, бюлетините, коментарите, спортните новини и прогнозите за времето заемат 11.6% от всички предавания. Делът на информационно-тематичните предавания през 2013 г. е 12.7%, а този на програмите за изкуство и култура – 2.1%. Делът на образователните програми през 2013 г. в сравнение с предходната година остава относително постоянен – 1.4%. 

През 2013 г. детските и младежките предавания заемат 1.0%, или 6 749 часа от общо излъчените предавания, делът на забавните предавания е 3.4% (21 842 часа), на информационно-забавните – 5.3% (34 178 часа), а излъчените реклами заемат 4.9% (31 762 часа) от всички предавания.  

Оригинална публикация

Leave a Reply