Министерски съвет признава представителство на национално равнище на “Национален алианс за социална отговорност”

www.ngobg.info I 15.03.2011

Министерският съвет прие решение №120 от 2.03.2011 за признаване на представителство на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания на "Национален алианс за социална отговорност" за срок от три години.

Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган към Министерския съвет. Членуващите в него неправителствени организации на и за хора с увреждания, допринасят за формиране на държавната политика в областта и имат съществена роля за усъвършенстване на нормативната уредба.

Чрез участието на Национален алианс за социална отговорност в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания се осигуряват по-добри възможности за членовете на алианса за партньорство с органите на местната и централна власт за формиране на местни и национални социални политики, в това число развитие на сектора на социалните услуги в България за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания, както и за гарантиране на техните права и зачитане на тяхното достойнство.

Участието на Националния алианс за социална отговорност в работата на този висш национален орган в социалната област, съчетано с представителството на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, което реализира НАСО, разкриват нови качествени възможности за членовете му по посока на ползотворно национално и европейско партньорство в сектора на социалните услуги.

Оригинална публикация

Leave a Reply