Младежки екипи от България, Гърция и Франция демонстрираха спасяване на пострадали и дадоха съвети за правилни действия по време на кризисни ситуации

Комуникационна агенция PRoWay I 22.06.2011

Учебната симулация е част от проект „Модерни подходи за превенция сред децата и учащите се в Европа” 
 
София, 22.06.2011 г. В Националния учебен център на Български червен кръст бе проведена учебна симулация и демонстрация на спасителни действия при природни бедствия и различни аварии, на която бе показана работата на младежки екипи за евакуиране на пострадалите и ликвидирането на последствията.
 
По време на събитието се проведоха 3 учебни демонстрации на младежки екипи за превенция срещу бедствия, които показаха на подрастващите правилните действия при наличието на опасна или екстремна ситуация.
 
I-ва демонстрация: Чрез използване на богатия френски опит в екстремни ситуации, беше показана техника за евакуация по време на пожар в училище. Учениците съумяха да запазят спокойствие и следваха инструкциите на своите ръководители за безопасно напускане на горящия обект. С помощта на алпийски метод беше организирано спасяването на дете, откъснало се от групата и попаднало в димен капан. В подобна ситуация специалистите съветват да се запази спокойствие, групата да не се дели и да вървят само напред. Спонтанно връщане назад може да предизвика паника. При блокиране в помещение обградено от пожар, трябва да бъде ограничен достъпа на дима до пристигане на спасители екипи.
 
II-ра демонстрация: За първи път в Източна Европа бъше представен и използван симулатор на земетресения -12-тонна платформа, върху която са изградени истински учебна и детска стая. В реални условия бяха проследени действията и реакциите на учениците по време на земетресение. Добре обучените млади екипи показаха добра координация и успяха да преценят кои са най-необходимите вещи при случай на бедствие, а именно:
 
 лични документи
 мобилен телефон, фенерче, свирка и радио приемник
 храна и вода
 дрехи 
 аптечка (лекарства)
 
III-та демонстрация: Специални екипи за противодействие демонстрираха спасяването на ученици при терористична атака. С помощта на хеликоптер бяха спуснати екипи, които обезвредиха нападателите. Правилното поведение на децата и техните действия са от изключителна важност за тяхната сигурност. Те не трябва да се противопоставят на терористите, а да изпълняват техните указания и да спазват съветите на своите учители. 
 
Проектът „Модерни подходи за превенция сред децата и учащите се в Европа” цели създаване на устойчива мрежа от професионални публични институции и организации от страните на Европейския съюз, които да обменят експертни мнения и знания в областта на превенцията срещу природни бедствия и катастрофи по отношение на подрастващите – деца и младежи. Той се реализира на територията на Франция, Гърция и България за срок от 12 месеца. Това е първият подобен проект в рамките на инициативата за превенция на ЕС, в който българската страна е водеща.
 
Водещ партньор на проекта е Националния учебен център при БЧК, а партньори са компанията Стоп Файър, България, Областна дирекция противопожарна безопасност и спасителни действия – ГАРД, Южна Франция/ Fire and Rescue Service Department at Gard, South France, и Община Акрит, Гърция /Municipality of Acrites, Greece.
 
В рамките на проекта ще бъде създаден образователен филм и издадено интерактивно помагало за децата и учениците в основен курс. Проектът цели обучение на ученици от 8 до 14-годишна възраст за оказване на първоначална долекарска помощ, бърза и адекватна реакция при природни бедствия, индустриални аварии и терористични атаки. 
 
За допълнителна информация:
 
Стоян А. Стоянов
 
PR Manager
PRoWay Communications Agency
 
Mob: + 359 (888) 889 811
+ 359 (879) 646 648
E-mail: stoyanov@proway.bg 

Leave a Reply