Нов проект в НСИ ще осигури по-качествени и прозрачни електронни услуги

www.acta-verba.com I 16.07.2014г. 

Националният статистически институт (НСИ) стартира проект за внедряването на система за управление на качеството на обслужване на гражданите и бизнеса съгласно международния стандарт ISO 9001:2008

Националният статистически институт (НСИ) стартира изпълнението на проект „Подобряване на качеството на обслужване на гражданите и бизнеса, създаване и въвеждане на ясни, надеждни и унифицирани процедури за разработените електронни услуги чрез внедряване на система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основните целеви групи са граждани и представители на бизнеса, органи на статистиката, държавни и други институции – потребители на електронни услуги на Националния статистически институт, както и териториалните статистически бюра и Централното управление на Националния статистически институт.

По време на изпълнението, ще бъде разработена и внедрена система за управление на качеството, съгласно международния стандарт ISO 9001:2008. За да се осигури ефективната ѝ употреба, 100 служители на Националния статистически институт ще преминат обучение за работа със системата, а 10 ще бъдат обучени за вътрешни одитори на системата за управление на качеството.
„Изпълнението на този проект е част от основния ангажимент на Националния статистически институт към предоставяне на прозрачно и качествено административно обслужване и развитие на електронните услуги в България. Вече е обявена открита процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Разработване на инструмент за система за управление на качеството в НСИ и внедряването ѝ – консултантска услуга“. Срокът за подаване на оферти е до 07.08.2014г. До момента са закупени 3 броя тръжна документация“, заяви Галя Статева, ръководител на проекта. „Надяваме се, че успешната реализация на проекта ще доведе до увеличаване на удовлетвореността и доверието на гражданите и бизнеса“, допълни тя.

Стойността на проекта възлиза на 350 000 лева, като размерът на финансирането е 100% от общите допустими разходи. Продължителността на изпълнение е 18 месеца, от 07.04.2014г. до 07.10.2015г. През този период ще бъде установена надеждна оперативна рамка от правила, ориентирани към постоянен мониторинг и повишаване на качеството на услугите. Прилагането на системен подход ще доведе до по-ефективно управление на процесите. По-бързо развитие на електронните услуги в България, както и повишаване на прозрачността на административно обслужване са сред очакваните резултати от проекта. 

Leave a Reply