Нови електронни услуги на Търговския регистър подобряват бизнес климата и заетостта в страната

Маркет Тренд ООД I 16.05.2013

На 21-ви май 2013 г. от 11:00 ч. в Пресклуба на БТА (бул. „Цариградско шосе” № 49) Агенция по вписванията ще даде пресконференция на тема: Напредък по проект „Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на информационната система на Търговския регистър към Агенция по вписванията” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ. Експерти от Агенция по вписванията ще дадат информация за дейностите, реализирани по проекта до момента и ще представят предимствата на новостите в информационната система на Търговския регистър към Агенция по вписванията.
Подобрението на информационната система на Търговския регистър касае:
• Раздел „Несъстоятелност”;
• Развитието на модул за обмен на данни между информационната система и нейните абонати;
• Превод на интерфейса на публичната част на Търговския регистър на английски език;
• Създаване на нова функционалност за административни нарушения;
• Комуникация между системите на Търговския регистър и Имотния регистър;
• Предоставяне на информация за постановените откази от Агенция по вписванията;
• Ръководство за постановяване на откази за вписване в Търговския регистър.

Предвидените нови надградени функционалности на информационната система на Търговския регистър са необходими и обосновани с оглед изпълнение на изискванията на българското законодателство и улесняване на потребителите при работа с регистъра.
Предвидените по проекта обучения на длъжностните лица по регистрацията и деловодителите, относно развитието и подобренията на информационната система на Търговския регистър и за работа с ръководството за постановяване на откази за вписване, ще повишат тяхната квалификация и ще допринесат за извършването на качествени и насочени към потребителите административни услуги.
Чрез развитието и усъвършенстването на информационната система на Търговския регистър и въвеждането на нови електронни услуги за бизнеса се цели значително редуциране на документооборота на хартия, произтичащ от взаимодействието между бизнеса и държавната администрация. Наред с това, чрез електронизирането на услугите, предоставяни на бизнеса и съкращаване на времето за административно обслужване се цели подобряването на условията за развиване на бизнеса в страната и в дългосрочен план стимулиране на икономическия растеж и заетостта.

За допълнителна информация, въпроси и контакти, моля обръщайте се към:
Име: Даниела Стоянова Тел.: 02/ 961 62 63 E-mail: pr@market-trend.net

 

Leave a Reply