ОУП на Бургас е на финала

Комуникационна група "Имидж Едвъртайзинг" I 2.05.2011

Градът може да е втори, след столицата, с приет общ устройствен план

Бургас има реални шансове да стане вторият в страната град, след столицата, с приет Общ устройствен план /ОУП/. Окончателният проект на плана е готов, приключва и процедурата по неговото съгласуване.
Общият устройствен план на Бургас е изготвен от Гражданско обединение „Гео Щрих”. Основните цели, които си поставя екипът, са да изведе транзитния трафик от града, да осигури открит достъп на жителите му до морето и езерата, а промишлеността да отстъпи на запад.
Окончателната схема по част транспорт е внесена за съгласуване в Агенция пътна инфраструктура – София още през февруари т.г. След дебати и обсъждане на различни варианти за обходни транспортни трасета, екипът на „Гео Щрих” успя да защити своите предложения и да заложи алтернативни варианти за обходи на града. Така ще бъде разтоварен трафикът в централните му части и в жилищните райони, ще се намали замърсяването на въздуха, ще се подобрят условията за живот. Доброто организиране на транспорта е условие и за подходяща урбанизация на територията. Изграждането на нови пътища, нови улици и велоалеи ще стимулират и развитието на бизнеса. Новата транспортна схема е изцяло съобразена с проекта за интегриран градски транспорт.
В ОУП е предвидено максимално използване на туристическия потенциал на Бургас, включително и чрез развитие на културния туризъм. За да изготви схемата на културно-историческото наследство към ОУП, екип на „Гео Щрих”, със съдействието на Националния институт за недвижимо и културно наследство /НИНКН/ и на експерти археолози, е събрал архивни данни и сведения за археологическите паметници в района на града. След препоръки от НИНКН схемата е допълнена и коригирана и до дни ще бъде внесена за окончателно съгласуване от Министъра на културата. Културното наследство на Бургас ще бъде включено в туристическите маршрути по земя и вода. Традиционните пешеходни зони и музеите се обвързват чрез допълнителни връзки по суша и море с отдалечени паметници на о-в Св.Анастасия, кв. Сарафово и в.з.Минерални бани. Културните и историческите паметници са притегателен център за урбанизиране на териториите около тях. Планът обаче предвижда пълното им опазване и експониране. Той дава възможности за развитие на града в нова посока – като туристически и културен център. Обследвани са нови културни маршрути, обвързани с елементите на зелената система, природните забележителности и биоразнообразието. ОУП ще осигури функционирането на градската агломерация като един цялостен организъм с взаимно допълване на неговите основни елементи.
Неразделна част от проекта са специфичните правила и норми за неговото прилагане, които подлежат на одобряване от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Те са финализирани и подлежат в най-кратки срокове на одобрение от ведомството. Правилата и нормите осигуряват спазване на ограниченията и съхраняване на зоните с режим на опазване.

В края на 2010 г. бе изготвена и одобрена екологичната оценка на ОУП. Според експертния съвет на Регионалната инспекция по околна среда и води прилагането на плана ще бъде в съгласие с всички екологични норми за здравето на хората, няма да има отрицателно въздействие върху защитените зони по Натура 2000 и ще отговаря на всички европейски екологични изисквания.

Изработването на Общ устройствен план е сложен и дълъг процес, свързан със задълбочени и всестранни проучвания, събиране на данни и прогнози от експлоатационни дружества и ведомства, работа с неправителствени организации и сдружения. Благодарение на доброто сътрудничество между екипа от „Гео Щрих” и експертите на Община Бургас под ръководството на главния архитект Веселина Илиева, планът е изготвен само за две години. Време, през което е извършено и мащабно проучване на общественото мнение, задълбочено са разглеждани препоръките на експерти, организации и ведомства. Сега планът е на финалната права. Очаква се общинският съвет да одобри ОУП и така Бургас да се превърне в един от най-добрите градове за живеене в Европа.

Leave a Reply