Покана за проекти в аудиовизуалния сектор

www.dnevnik.bg I 12.11.2010

Обявена е покана за проектни предложения с цел финансиране на европейски продуцентски компании "i2i Audiovisual" по програма   МЕДИА 2007.

Цел

Целта на поканата е да се улесни достъпът на европейски продуцентски компании до финансиране, предоставяно от банките или други финансови институции, като се съфинансират част от разходите за аудиовизуалната продукция.

Допустими кандидати

Настоящият конкурс е насочен към независими компании за аудиовизуални продукции, регистрирани в държави-членки на Европейския съюз или на държави от Европейското икономическо пространство, Швейцария и Хърватия.

Допустими дейности

Предложената аудиовизуална продукция трябва да е игрален, анимационен или документален филм, продуцирани основно от компании, регис трирани в някоя от държавите, които участват в програмата МЕДИА. Продукцията трябва да бъде със значително участие на професионалисти в съответната област, които са граждани или имат постоянно местопребиваване в държави, участващи в програмата.

Бюджет:  3 млн. евро. 

Финансовата помощ не трябва да надвишава 50 % – (60 %) от допустимите разходи по проекта.

Минимална стойност на проектите: 5 000 евро
Максимална стойност на проектите: 50 000 евро

Крайни срокове

10 януари 2011 г. за проекти с начало между 1 юни 2010 г. и 10 януари 2011 г.,
6 юни 2011 г. за проекти с начало между 1 декември 2010 г. и 6 юни 2011 г.

Допълнителна информация

Инструкциите и формулярите за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на програма МЕДИА.

Пълния текст на поканата може да намерите в Официалния вестник на ЕС, брой C 304 от 10.11.2010 г.

Оригинална публикация

Leave a Reply