PRавилата преди всичко

в. Капитал | Весислава АНТОНОВА | 24.05.2012

PR индустрията поиска промени в начина на провеждане на обществени поръчки за информационни и рекламни кампании 

Конкурсите са договорени предварително. Единственият начин да работиш с държавата е да си подставено лице и да делиш печалбата с близки до властта, или да правиш дъмпинг с много ниска цена. Такива крайни изказвания не са рядкост сред представителите на PR индустрията, които кандидатстват по обществени поръчки.
Агенциите отдавна коментират, че работата им по проекти на държавата страда от много недостатъци. В тях често има силно ограничаващи условия или пък ненужно подробни изисквания, които сочат към предварително известен победител.
Българската асоциация на РR агенциите (БАПРА), която обединява едни от най-големите агенции в България, констатира много проблеми в начина на провеждане на обществени поръчки за информация и публичност. Това според тях води до ниска ефективност на вложените от държавата средства, невъзможност за предоставяне на качествени и професионални услуги и в крайна сметка загуба на доверие както в смисъла на програмите, по които трябва да се работи, така и в държавата и РR агенциите. Накратко, те изглеждат като двете страни на крадлив и неефективен конгломерат.
"Обществените поръчки в тази област са обект на публични критики и подозрения в лобизъм и корупция, което е недопустимо за нас като професионална асоциация", пише в становището на БАПРА.
Преди дни представители на организацията имаха среща с министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев и началника на политическия кабинет на министър-председателя Румяна Бъчварова, за да им представят предложенията си за създаване на по-ефективни процедури при провеждане на обществените поръчки. В момента тече и обсъждане на предложенията на БАПРА сред представителите на бизнеса, за създаване на по-ефективни процедури. В тях се включиха и Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА, обединяваща рекламните компании) и Българската асоциация на професионалистите в маркетинговите изследвания и проучванията на общественото мнение (БАМОР). "Предложихме 36 мерки, засягащи техническите задания, административната документация, дефиниране на услугите и ценообразуването", обясни председателят на БАПРА и управител на All Chanels Александър Дурчев (виж в карето част от предложенията). Той уточни, че най-важното, което индустрията иска, е създаването на ясни и професионално разписани процедури при подготовката, избора и оценката на доставчици за услуги в областта на информацията и публичността. "Това безспорно би довело до ефективен и прозрачен избор на изпълнители за тези услуги и до подобряване на качеството на информационните кампании", коментира Дурчев.
В България за 2011 г. по различните оперативни програми има договорени 5.778 млрд. лв. От тях са изплатени около 1.263 млрд. лв. Средно между 3 и 5% от средствата, договорени по различните оперативни програми, са предназначени именно за дейности по информация и публичност. Това по думите на Дурчев означава, че средствата, предназначени за тези пера, са около 317 млн. лв. за миналата година, от които са изплатени около 56 млн. лв. "Тъй като няма единна база данни, тази сума е доста ориентировъчна. В момента ние като браншова организация на PR индустрията работим по регистър на проекти, изпълнени от нашите членове", поясни Александър Дурчев. Според него проблемите често имат и чисто техническо измерение. "Те започват със самата дефиниция на услугите за информация и публичност, преминават през изработването на тръжното задание с неговите критерии за избор на процедура, комуникационни инструменти и изпълнител и завършват с механизмите за наблюдение на изпълнението и оценката", коментира Александър Дурчев. Като резултат на това често печелят компании, които нямат нищо общо с професионалната PR и рекламна дейност. "Ето защо много от информационните кампании, спонсорирани с европейски пари, са откровено посредствени и не изпълняват целите си. От това страдат както поръчителите, така и обществото, за което те са предназначени", е мнението на членовете на БАПРА.
След срещата си с Томислав Дончев и Румяна Бъчварова представителите на БАПРА са обнадеждени, че ако подкрепят предложените от тях мерки, това би могло до голяма степен да направи процеса по избор на комуникационни доставчици много по-прозрачен и обоснован. В следващия месец предстоят нови срещи между PR индустрията, рекламните агенции, маркетинговите агенции и държавната администрация, за да бъде уточнено как и кои от правилата ще се променят.

Предложения за промени

Технически задания

Включване на външни експерти от професионалните организации, които на ниво подготовка на проекта от страна на бенефициента да консултират подходящи дейности.

Въвеждане на минимални професионални критерии към оценяващите експерти, релевантни към обичайните изисквания за ръководител на екип от страна на агенция по подобни проекти.

Да отпаднат изисквания като лиценз за туроператорска дейност и ISO, които по същество нямат отношение към дейностите, свързани с комуникация, информация и публичност.

В критериите за оценка на експертите водещ да бъде опитът, а не видът образование

По-големите поръчки да бъдат разделени на лотове, като правилно и коректно се разделят видовете дейности – реклама, туроператорска дейност, PR, маркетинг и др.

Да се прави разлика между рекламни карета и РR публикации, както и такава по отношение на самите РR публикации (платени и резултат от журналистическо отразяване).

Дейностите в областта на РR да не бъдат разписвани в детайли, а като комуникационни проблеми, като се дава свобода на РR агенциите да предложат творчески решения.

Да няма изискване за предварително остойностяване на събития, без да се уточняват обемът им и основните им параметри.

Услуги

Да се прави много ясно разграничаване на това кои услуги са в сферата РR и кои не.

Да се постави акцент върху концепцията и участниците да се фокусират върху творческата част от проекта.

БАПРА да се ангажира с изготвяне на наръчник за държавната администрация на основните "комуникационни средства и похвати".

Ценообразуване

Въвеждане на задължително перо, отнасящо се до консултантските услуги на РR агенции при изготвянето на ценови оферти. В момента трудът на PR специалистите не е остойностен.

Консултация с външни експерти за максимално допустими и релевантни пазарни цени, за да не се допуска компенсирането на една дейност за сметка на друга.

Оценка

Задължително участие на комуникационни експерти в комисиите, оценяващи техническите предложения във всяка област.

Да се създаде възможност за оценяване усилието на участника да предложи повече публикации от изискания минимум.

Трудовите биографии на експертите от агенцията следва да бъдат част от техническите предложения и да бъдат оценявани с точки, вместо както досега да са в минималните изисквания към кандидатите.

Публикуването на обявите за предстоящи обществени поръчки може да съдържа условие за изпращане на презентации от РR агенциите, които биха послужили за образуване на шортлиста.

Използване на ограничен търг (процедура в две стъпки, на първата се изготвя кратък списък от участници, които са допуснати до втория кръг) вместо открита процедура. Така ще бъдат спестени усилия при оценяването, както и не се губи времето на повечето от кандидатите.

Публично обсъждане на допуснати до шортлиста проекти в присъствие на медии и неправителствени организации за поръчки с големи бюджети.

При процедури за възлагане на РR услуги да се прилага по-често съотношение 80/20 в полза на качеството/оригиналността на предложението за сметка на цената.

Включване на поне двама външни експерти с равно право на глас и на поне двама представители на PR отдел на мястото на счетоводители, юристи, икономисти.

Стр. 47, 48 

Leave a Reply