Регламент на PR Приз 2013

prpriz.info I 20.03.2013

А. Конкурсни категории
 
I. Редовни конкурсни категории:
 
1. Корпоративна PR кампания
PR кампания за постигане на бизнес цели, за изграждане на корпоративен 
образ и управление на корпоративна репутация.
 
2. CSR проект – бизнес сектор
Социално отговорна PR кампания на организация от бизнес сектора: 
предназначена за утвърждаване на ценности и/или защита на обществено 
полезна кауза и инициирана от бизнес организация.
 
3. CSR проект – нестопански сектор
Социално отговорна PR кампания на организация от нестопанския сектор:
инициирана от неправителствени или благотворителни организации за 
утвърждаването на значими ценности и/или защитаваща обществено полезна 
кауза.
 
4. PR проект в публичния сектор
Кампания, организирана от институция или организация от публичния сектор, 
успешно използвала PR инструментите за комуникиране на дейността си пред 
публиките и/или за популяризиране на отделни проекти, осъществени от 
институцията.
 
5. Зелени комуникации и градска среда
Кампания или проект, реализирана от бизнес или нестопанска организация, 
насочена към подобряването на околната и/или на градската среда.
 
6. PR проект за вътрешни комуникации
Комуникационна кампания или проект, насочени към вътрешните публики на 
дадена организация, институция или компания.
 
7. PR проект за продукт или услуга
PR кампания за представяне на нов или съществуващ продукт или услуга на 
пазара.
 
8. Специално събитие
Специално събитие като елемент от PR програма или предмет на 
самостоятелна програма. В категорията може да участват също събития, които 
са част от кампании, участващи в друга категория на конкурса.
 
9. PR проект на медиа
Кампания за представянето на медии и/ или представяне на конкретен техен 
проект пред целевите публики. Всички проекти на медии са задължени да 
кандидатстват в категория „PR кампания на медиа”, а журито ще прецени каква 
награда да даде на тези проекти и към коя от останалите категории да ги 
причисли.
 
10. Кризисен PR
Реализация на програма или проект по кризисен PR и решаване на
комуникационни проблеми.
 
11. Онлайн кампания или проект
PR кампания или част от комуникационна кампания, реализирана в интернет
среда, използваща всички възможности, предоставени от интернет, за
постигане на зададените цели и резултати.
 
12. Имиджмейкинг
Кампания за изграждане на персонален имидж и управление на персонална
репутация.
 
13. Политически PR
Кампания, проведена за политическа партия, организация и/ или политик
 
II. Специалнaконкурснa категория
 
PR на студентски проект
 
Тази награда отличава работата на бъдещите PR специалисти. В категорията
може да се включат студенти по PR след втори завършен курс като представят
PR програма или план за PR кампания, развита за целите на курсов проект.
Представеният в конкурса проект трябва да отговаря на изискването за обем,
валидно за конкурсните категории за кампании.
 
III. Специални награди
 
Българско дружество за връзки с обществеността има възможност да даде
специални награди извън конкурсните категории на PR Приз 2013.
 
Б. Условия за участие в PR Приз 2013
 
1. В конкурса могат да участват вътрешни PR отдели, PR агенции, PR отдели на
рекламни агенции и специалисти по PR и маркетинг, работещи на
територията на Република България.
 
2. Всяка кампания или проект, изпратена за участие, трябва да бъде
планирана и осъществена през 2012 година и завършена не по-късно от
края на месец февруари тази година. Допуска се неограничен брой
индивидуални заявки.
 
3. Практикът, който представя проекта, трябва задължително да е участвал в
управлението или реализацията му. Във всяка заявка се посочва екипът,
работил по проекта, както и периодът на неговата реализация.
 
4. Ако се кандидатства с проект, който вече е участвал в конкурса PR Приз в
предходна година, трябва да се посочат значими промени, които
отличават новия етап/ фаза на проекта от предишното му представяне.
 
5. Документацията за участие трябва да включва:
 
5.1. Описание на проекта. Подробен документ, описващ в детайли проекта.
Презентацията трябва да бъде структурирана съобразно критериите за
оценка и да съдържа представяне на проведените изследвания и
проучвания, стратегията, целите, задачите, публиките, планиране и
тактики, бюджет и ограничения, постигнати резултати. Проектът трябва да
бъде представен в Word формат с обем не повече от 4 стандартни
страници. Описанието се представя на български и на английски език.
5.2. Писмено разрешение за участие в конкурса от поръчителя на проекта.
Удостоверява съгласието на поръчителя за участие на реализирания
проект в конкурса PR Приз 2013.
5.3. Попълнена заявка за участие на хартиен носител в общия сет. Заявката
за участие може да бъде получена от всеки, заявил своето желание за
участие на e-mail office@bdvo.org. Заявката може да бъде изтеглена от
сайта на наградите www.prpriz.info.
5.4. Копие от платежен документ за внесена такса за участие. Членовете на
БДВО, които заплащат преференциална такса, трябва да приложат и
копие от документ за платен членски внос за 2013 г.
 
5.5. Допълнителни материали. Представянето на допълнителни материали
по проекта не е задължително условие. По преценка на кандидата
могат да бъдат приложени материали като съобщения за медиите,
частичен мониторинг, видео материали, фотографии, брошури,
плакати и т.н. Допълнителните материали трябва да бъдат приложени в
електронен вид, на CD или DVD.
 
6. Формат на документите. Проектите се представят на хартиен и
електронен носител, както следва:
 
 1 екземпляр от oписанието на проекта на хартиен носител, подвързан
и само на български език;
 2 екземпляра на електронен носител (CD или DVD). Дискът трябва да
съдържа описание на проекта на български език и описание на
проекта на английски език (т. 5.1.) Ако кандидатите намерят за
необходимо могат да представят и допълнителни материали за
проекта на същия диск (т. 5.5).
 1 екземпляр на необходимите документи (заявка за участие,
разрешение на поръчителя, платежен документ) на хартиен носител.
 
7. Процедури
 
7.1. Изпратени за участие проекти не се връщат и при наличие на проекти с
конфиденциална информация, следва този факт задължително да бъде
отбелязан.
 
7.2. След първоначалното разглеждане на проектите, журито има право по
своя преценка да премести даден проект от една категория в друга.
При извършването на такава промяна, журито уведомява участника и
предоставя мотиви за извършената промяна.
 
7.3. Журито има право да не присъди награда в конкурсна категория, ако
прецени, че за нея няма подходяща кандидатура, също да даде две или
повече награди за един и същи проект.
 
8. Срокове и оценяване
 
8.1. Подготовката на проектите за участие от страна на желаещите да се
включат в конкурса може да стартира още при оповестяването на PR
Приз 2013 – на 18 март 2013 г.
 
8.2. Проектите ще бъдат приемани единствено в периода 18 март – 19
април 2013 г. на адрес:
БДВО/ Българко дружество за връзки с обществеността
София 1574, ул. “Кирил Божиков" 20, вход откъм вътрешниядвор
За конкурса PR Приз 2013
8.3. До участие в конкурса ще бъдат допуснати единствено проектите, които
отговарят на условията за участие в конкурса.
8.4. Проектите ще бъдат оценявани на два етапа:
 Журиране ще се проведе в периода 29 април – 13 май 2013 г. Тогава
журито ще оценява проектите по първите три критерии за оценяване.
 Публично представяне на кампаниите пред журито ще се проведе
на 18 и 19 май 2013 г., събота и неделя. Кандидатите ще бъдат
уведомени по мейл за часа и мястото на презентиране, не по-късно
от 16 май 2013 г., четвъртък. Представянето на проектите следва да
бъде направено в рамките на 10 минути, като презентиращият
отговаря и на въпроси на журито, при възникнали такива.
 
8.5. Обявяването на наградите ще бъде направено на специална
церемония на 29 май 2013 г. в София. Победителите в конкурса ще
бъдат наградени по време на церемонията.
 
9. Жури
Членовете на журито притежават висока квалификация и опит в областта
на PR, медии, маркетингови комуникации, други сродни области и
фундаментални дисциплини. Те нямат право на участие в конкурса с
проекти на организациите, за които работят. Журито има право да не
присъди награда в конкурсна категория, ако прецени, че за нея няма
подходяща кандидатура, както и да даде две или повече награди, ако има
повече подходящи участващи проекти.
 
10. Такса за участие
 
10.1. Редовната такса за участие на проект в конкурса PR Приз 2013 е 250 лв.;
10.2. Организации, чиито служители членуват в БДВО и са платили членския
си внос за 2013 г., ползват преференциална такса за участие в размер
на 200 лв. Платеният членски внос трябва да се докаже с копие от
платежен документ;
 
10.3. Организации, които подават заявки за участие в категорията „Социално
отговорна PR кампания на организация от бизнес сектора” и
„Социално отговорна PR кампания на организации от нестопанския
сектор” ползват преференциална такса за участие – 150 лв.;
 
10.4. Студенти, които подават заявки за участие в категория „PR на
студентски проект” не заплащат такса за участие;
 
10.5. Всеки втори кандидатстващ проект от дадена агенция/ организация,
ползва намаление на таксата за участие в размер на 10 %;
 
10.6. Всеки трети и следващ кандидатстващ проект от дадена
агенция/организация, ползва намаление върху таксата за участие в
размер на 20 %;
 
10.7. Таксата се заплаща в български лева по банков път по сметката на
БДВО, както следва:
Банка ДСК, клон Калоян
BIC: STSABGSF
IBAN: BG48STSA93000006291325
Такса за участие в конкурса PR Приз 2013
 
В. Критерии за оценка
Проектите ще бъдат оценявани на база на постиженията в няколко аспекта:
 
B.1. Изследване и планиране – 20% от общата оценка
Анализ на ситуацията и нуждите, ясно поставени задачи, начин на определяне
на целевите публики и предизвикателствата.
 
Проектът ще бъде оценяван на базата на следните критерии:
 Ясно идентифициране на потребностите и задачите на проекта
 Подход и методи за анализ на изходната ситуация
 Начин на дефиниране на целевите групи, анализ на характеристиките и
потребностите им
 Ясна стратегия за достигане на целевите групи и осъществяване на целите
на проекта
 Творчески подход при определяне на стратегията и избора на
комуникационни средства и канали
 Измеримост на заложените цели
 Анализ на съществуващите ограничения и рискове за осъществяване на
проекта
 
B.2. Реализация на проекта – 35% от общата оценка
Иновации, творчество, избор на PR инструменти, управление на човешките и
финансови ресурси; адекватност на информационните и творчески
материали на проекта; качество на реализацията.
Проектът ще бъде оценяван на базата на следните критерии:
 Ефективност и последователност в осъществяването на проекта
 Творчество и нетрадиционен подход в реализирането на проекта
 Адекватност на информационните и творческите материали за проекта
 Съответствие на избраните тактики на поставените цели на проекта
 Съответствие на избраните тактики на спецификите на целевите групи
 
B.3. Постигнати резултати – 25% от общата оценка
Постигнати цели, подход за отчитане на кампанията и измерване на
резултатите, въздействие на програмата върху целевите групи
Проектът ще бъде оценяван, на базата на следните критерии:
 Изчерпателност на инструментите за измерване на резултатите на проекта
 Провеждане на оценка на кампанията
 Измерване на ефекта на програмата върху целевите групи и съответствие
на постигнатите резултати с поставените цели
 Финансова ефективност на кампанията
 
B.4. Презентация на проекта – 20% от общата оценка
 
Яснота, убедителност и творчество при представяне на проекта, оценката се
дава на етапа на публичното представяне на проектите;
 
Проектът ще бъде оценяван на базата на следните критерии:
 Осигуряване на ясна, структурирана и изчерпателна информация за
проекта
 Убедително и аргументирано представяне на проекта и отговори на
зададените въпроси по време на публичното представяне
 
Регламент на PR Приз 2013 (Изтегли като PDF)
 

Leave a Reply