РЕШЕНИЕ НА ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ В ПЕЧАТА

в. Дневник | 2010-03-31

Комисията за журналистическа етика в печатните медии на 29.03.2010 г. се събра на извънредно заседание по повод откритото писмо на г-н Ахмед Доган, озаглавено "До мадам В.", разпространено чрез медиите на 25.03.2010 г.
Членовете на комисията – журналисти и представители на гражданския сектор се обединиха около мнението, че независимо от частния характер на писмото в него се съдържат ясни намеци за наличието на корупционни практики сред журналистическата гилдия като цяло.
Такива изказвания накърняват сериозно доверието в медиите и комисията прецени, че не може да остави въпроса без последствие. Поради което на основание чл. 3.4. от Етичния кодекс на българските медии, във връзка с чл. 21, ал. 1 от правилника за дейността си
РЕШИ:
Предлага на г-н Ахмед Доган в разумен срок да подкрепи с доказателства направените от него твърдения, уличаващи журналисти в действия, уронващи престижа на професията. Комисията обръща внимание, че под "доказателства" следва да се разбира представяне на неоспорими факти, а не мултиплицирането на безадресни твърдения, имащи характера на донос. В случай че такива бъдат показани, комисията се ангажира да реагира веднага по тях.
Предлага на г-н Ахмед Доган да поясни какво влага в пасажа от откритото си писмо: "Но запомни: накрая всеки трябва да си плати сметката. Ще се помоля за теб! Господ да ти е на помощ!", тъй като от гледна точка на комисията подобна формулировка съдържа елементи на заплаха.
Препоръчва на всички журналисти и медии да не допускат подмяната на същинския дебат в обществото, който е за начините за оздравяване на държавното управление и повишаване на нравствената хигиена на политиците. Разговорът за отношенията между политици и журналисти, разбира се, също е важен, но той не трябва да отклонява вниманието от конкретните подозрения за злоупотреби в случая с "Цанков камък".
В заключение комисията смята, че дискусиите както за нравствените устои на политиката, така и за журналистическия морал са полезни и оздравителни и следва да продължат докрай. С оглед на това комисията препоръчва на журналистите в отношенията си с политици да се придържат стриктно към правилата на Етичния кодекс на българските медии.

Стр. 5

Leave a Reply