Решения от днешното заседание на СЕМ

www.prkernel.com | 2010-02-16 

Днес, 16 февруари 2010 г., на първото публично заседание Съветът за електронни медии взе следните решения:
• Удължава срока за подаване на документи от кандидатите за участие в процедурата за издаване на лицензии за телевизионна дейност чрез наземно цифрово радиоразпръскване до 25 март 2010 г. Всички програмни документи, както и проекта на бизнес план трябва да бъдат представени освен на хартиен и на електронен носител.
Решението подлежи на обнародване в Държавен вестник.
• Регистрира като радиооператор Община Каварна за създаване на програма „Общинско радио Каварна”, с общ/политематичен профил и местен териториален обхват;
• Прекратява индивидуална лицензия за радиодейност № 20/01.02.2008 г., издадена на ЕТ „Настя – 90 – Емил Стефанов”;
• По искане на Комисията по културата, гражданското общество и медиите в НС да изпрати информация за радиооператора „Радио Вива” ЕООД, създаващ и разпространяващ програма „Радио К 2”.

Оригинална публикация
 

 

Leave a Reply