СЕМ реши да открие процедура за издаване на лицензии за телевизионна дейност

www.prkernel.com | 2010-01-07 

Съветът за електронни медии реши да открие по своя инициатива процедура за издаване на лицензии за телевизионна дейност за създаване на програми с национален обхват, предназначени за разпространение чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване. Решението на СЕМ подлежи на обнародване в Държавен вестник. Срокът за подаване на документи е до 25 февруари 2010 г.

Оригинална публикация

Leave a Reply