Преподаватели от ЮЗУ с нова книга „Ефективни комуникации в публичния мениджмънт“

 Югозападен университет "Неофит Рилски" I 30.01.2018

„Ефективни комуникации в публичния мениджмънт“ е заглавието на новата книга на доц. д-р Валентин Василев, доц. д-р Димитрина Стефанова и доц. д-р Славянка Ангелова. Монографията на преподавателите от Правно-историческия факултет много умело съчетава стила на управление в публичната сфера с новите и традиционни комуникационни предизвикателства. Тя отразява спецификата в управлението на публичния сектор и доближава теоретичните постижения на науката до практическото им управление. Прокараната линия за развитието на професионалните комуникации е от критична значимост с оглед на реализацията на успешни публични политики на местно и на национално равнище. На следващо място, са разкрити важността на електронното управление и новото темпо в развитието на публичната администрация. Доказана е тезата, че работата на публичните организации, е също толкова зависима от комуникиране, колкото и тази на корпорациите, неправителствените и нестопанските организации, а новите начини на управление в публичния сектор предполагат точно това. За всяка политика, която организацията иска да проведе, е необходимо обществено доверие и подкрепа. Тези принципи предполагат една отвореност, отговорност и прозрачност в провеждането на публичните политики.

Идеите в книгата са стъпили на здрава теоретична и практическа основа с оригинален подход към структурата на изложението.

Знанията, които предоставя монографията ще са от полза за широк кръг аудитория – работещите в държавната администрация, бизнеса, научните среди, студентите от специалностите Връзки с обществеността, Публична администрация, Право, Национална сигурност и др.

Авторите продължават да разширяват научните си търсения в интердисциплинарната област на комуникациите и управлението, като работят върху нови и неизследвани области на тази съвременна релация. В бъдеще смятат да продължат и подготвят нова колективна монографична разработка, с насоченост към брандирането, пъблик рилейшънс и управлението на човешките ресурси.

Рецензенти на монографията са проф., д.н., полк.(о.з) Стойко Стойков, експерт в теорията на публичния мениджмънт, доц. д-р Мирослава Пейчева, експерт в областта на управлението на човешките ресурси, одита на човешките ресурси, социалния одит и корпоративната социална отговорност, Христина Шопова, заместник-кмет на Община Благоевград, Валентин Чиликов, главен секретар на Агенцията за метрологичен и технически надзор.

Оригинална публикация

Успешен практически семинар на възпитаниците от Катедра по връзки с обществеността “Комуникационната политика на Народното събрание”

в. Струма, Благоевград | 24.05.2012

Доц. д-р С. Ангелова: Практическата ориентация на студентите е един от основните приоритети

Един от основните приоритети на Катедрата по връзки с обществеността към Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски", на който ръководството определя първенстваща роля, това е практическата ориентация на студентите, каза ръководителят на катедрата доц. д-р Славянка Ангелова по повод практическия семинар на тема "Комуникационната политика на Народното събрание", състоял се преди няколко дни в сградата на парламента.
В семинара, организиран от гл. ас. Славка Попова, участваха студенти от първи, втори и трети курс от специалността, а в дискусията се включиха народните представители Стефан Данаилов и Лютви Местан, членове на Комисията по култура, гражданското общество и медиите, както и PR експерти от Народното събрание.
В дискусията освен комуникационните канали на парламента бе обсъдено мястото и актуализацията на ролята на националните парламенти в контекста на Лисабонската конвенция, както и практиките по приема на Закона за радиото и телевизията през 1998 г., възможностите за регулация от СЕМ и квотата на Народното събрание в него, каза С. Попова.
Стефан Данаилов запозна студентите с начина на тематичното изработване и подготовка на Законопроекта за култура от 2005 г. и Закона за киноиндустрията. Студентите с интерес проследиха пътя на гражданските жалби и отчетите на СЕМ, бяха изключително впечатлени от работата на "любимеца на цял народ" като депутат и предизборните му битки за вицепрезидент, перипетиите му като министър на културата и непрекъснатото съвместителство с преподавателската работа и актьорската професия. Културата е надстройка, а политикът трябва да има харизма, интелигентност, да може да прави жестове, да накара хората да му повярват, каза в края на дискусията с ЮЗУ възпитаниците Стефан Данаилов, отговаряйки на въпросите, с които бе засипан.
С експертите по връзки с обществеността към Народното събрание студентите дискутираха чисто практически въпроси около подготовката на различни PR акции, процедурите при подготовка на срещи и брифинги, мястото и ролята на парламентарните журналисти. Студентите разгледаха библиотеката на Народното събрание, постоянната и временните изложби, след което присъстваха и на петъчния парламентарен контрол в пленарната зала.

Стр. 13