Три (възможни) дефиниции за PR

www.prkernel.com | 16.01.2012 

Американската организация за връзки с обществеността (PRSA) представи три кандидатури за дефиниция на връзките с обществеността. Предлагаме ви и трите дефиниции:

Дефиниция №1
Връзките с обществеността са мениджърска функция на проучване, обвързване, комуникиране и сътрудничество с акционери по етичен начин за изграждане на изгодни взаимоотношения и постигане на резултати.

Дефиниция №2
Връзките с обществеността са стратегически комуникационен процес, който развива и поддържа взаимноизгодни отношения между организациите и техните ключови таргет групи.

Дефиниция №3
Връзките с обществеността са обвързване между организациите и публиките за постигане на взаимно разбиране и реализиране на стратегически цели.

Източник: www.prsa.org

Оригинална публикация

Leave a Reply